ระดับปริญญาโท

ร่างแนวการศึกษาประจำชุดวิชา 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
 1. แนวการศึกษาที่ 2
 2. แนวการศึกษาที่ 3
 3. แนวการศึกษาที่ 4
 4. แนวการศึกษาที่ 5


รายชื่อนักศึกษาปริญญาโทประจำกลุ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 1. ชุดวิชา 80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
 2. ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย
 3. ชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
 4. ชุดวิชา 82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
 5. ชุดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
 6. ชุดวิชา 83712 การสื่อสารทางการเมือง
 7. ชุดวิชา 83713 กระแสโลกศึกษา

ร่างประมวลสาระประจำชุดวิชา 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
 1. หน่วยที่ 4                 2. หน่วยที่ 5               
 3. หน่วยที่ 8                 4. หน่วยที่ 9                5. หน่วยที่ 10
 6. หน่วยที่ 11               7. หน่วยที่ 12               8. หน่วยที่ 13
ร่างประมวลสาระประจำชุดวิชา 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ เพิ่มเติม
 1. หน่วยที่ 1                 2. หน่วยที่ 2                3. หน่วยที่ 3
 4. หน่วยที่ 6                 5. หน่วยที่ 7

ร่างประมวลสาระประจำชุดวิชา 81713 การวิเคราะห์การเมือง
 1. หน่วยที่ 1                 2. หน่วยที่ 2                3. หน่วยที่ 3
 4. หน่วยที่ 5                 5. หน่วยที่ 6                6. หน่วยที่ 7
 7. หน่วยที่ 8                 8. หน่วยที่ 9                9. หน่วยที่ 10
 10. หน่วยที่ 12             11. หน่วยที่ 13             12. หน่วยที่ 14
ร่างประมวลสาระประจำชุดวิชา 81713 การวิเคราะห์การเมือง หน่วยที่เหลือ
1. หน่วยที่ 4                 2. หน่วยที่ 11               3. หน่วยที่ 15
ผู้เข้าชม 7362 คน UPDATE วันที่ 5/25/2018 4:05:54 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin