ระดับปริญญาโท

แนวการศึกษาประจำชุดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
 1. แนวการศึกษาที่ 1
 2. แนวการศึกษาที่ 4
 3. แนวการศึกษาที่ 9
 4. แนวการศึกษาที่ 11
 5. แนวการศึกษาที่ 14

รายชื่อนักศึกษาปริญญาโทประจำกลุ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 1. ชุดวิชา 80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
 2. ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย
 3. ชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
 4. ชุดวิชา 82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
 5. ชุดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
 6. ชุดวิชา 83712 การสื่อสารทางการเมือง
 7. ชุดวิชา 83713 กระแสโลกศึกษา
ผู้เข้าชม 2231 คน UPDATE วันที่ 9/29/2017 2:39:14 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin