วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ 

1.       เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสังคม 

2.       เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับข้าราชการ นักการเมือง และผู้สนใจโดยทั่วไป

3.       เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

Goals

1.       To produce graduates with strong academic skills in political science and good knowledge of Thai society as well as other necessary skills to contribute to a wider society. 

2.       To broaden and strengthen academic knowledge and technical competence for public officials, politicians and individuals in the subject areas of politics, government and International Relations. 

3.       To contribute to advanced-level research in the subject area at all levels of society    

ผู้เข้าชม 477 คน UPDATE วันที่ 9/4/2017 9:20:22 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin