เอกสารการสอนชุดวิชา 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

หน่วยที่ 1 แนวคิดกระแสโลกและบริบทโลก
หน่วยที่ 2 กระบวนการนโยบายในบริบทโลก
หน่วยที่ 3 การจัดการการปกครองโลก
หน่วยที่ 4 นโยบายสาธารณะด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในบริบทโลก
หน่วยที่ 5 นโยบายสาธารณะด้านการจัดการการปกครองในบริบทโลก
หน่วยที่ 6 นโยบายสาธารณะด้านการค้าระหว่างประเทศในบริบทโลก
หน่วยที่ 7 นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก
หน่วยที่ 8 นโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทโลก
หน่วยที่ 9 นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก
หน่วยที่ 10 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก
หน่วยที่ 11 นโยบายสาธาณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก
หน่วยที่ 12 นโยบายสาธารณะด้านการย้านถิ่นฐานในบริบทโลก
หน่วยที่ 13 นโยบายด้านพลังงานในบริบทโลก
หน่วยที่ 14 นโยบายสาธารณะด้านอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทโลก
หน่วยที่ 15 ทิศทางและแนวโน้มนโยบายสาธารณะในบริบทโลก
ผู้เข้าชม 2485 คน UPDATE วันที่ 12/4/2017 12:43:55 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin