แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

1. ชุดวิชา 80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
2. ชุดวิชา 81711 การเมืองการปกครองไทย
3. ชุดวิชา 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
4. ชุดวิชา 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
5. ชุดวิชา 82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
6. ชุดวิชา 82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
7. ชุดวิชา 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
8. ชุดวิชา 83712 การสื่อสารทางการเมือง
9. ชุดวิชา 83713 กระแสโลกศึกษา
ผู้เข้าชม 626 คน UPDATE วันที่ 9/27/2017 10:22:23 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin