กลับหน้าแรก มสธ.
School of Agricultural Extension and Cooperatives
| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการ | ข่าวและข้อมูลการเรียน | ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนา
Administrator
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสาขาวิชา

 

 

ความเป็นมา

                สำหรับประเทศไทยแล้วโดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะประสบผลสำเร็จเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ ในกาพัฒนาภาคการเกษตรให้เจริญรุดหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพทางการเกษตร ถ้าเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นย่อมจะทำให้การพัฒนาประเทศในด้านอื่นประสบผลสำเร็จด้วย  ดังนั้นการพัฒนาการเกษตรจึง เป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย  การพัฒนาการเกษตรที่ได้ผลจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนเกษตรกร หนทางหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาการเกษตรบรรลุเป้าหมายก็คือการพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น

             คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยเปิดซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอให้เปิดสาขาวิชาเกษตร เป็นสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดังปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยเปิด ที่เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 2521 และในรายงานการวิจัยเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด 2521" ปรากฏว่ามีผู้สนใจต่อสาขาวิชาทางเกษตร เป็นจำนวนมากในจำนวนสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับหนึ่ง จาก 10 สาขาวิชา

             เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเปิดสาขาวิชาที่คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำโครงการและเพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี ีเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2522ให้มหาวิทยาลัยขยายงานประสานสอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงมีโครงการจัดตั้งสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ขึ้นเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ

             สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกลทางการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและวิทยฐานะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ  โดยจัดการเรียนการสอนตามระบบเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยพัฒนากำลังคน ในภาคการเกษตรและสหกรณ์แล้วยังเป็นการพัฒนาประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรและสหกรณ์
อันจะส่งผลให้มีความรักต่อธรรมชาติและปรารถนาจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม-ชาติและระบบนิเวศน์ให้ดีต่อไป

             สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดสอนในหลักสูตรใหม่ต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้
                  -พ.ศ.2525 หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร และแขนงวิชาสหกรณ์ วิชาเอกสหกรณ์
                  -พ.ศ.2534 หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการป่าไม้
                  -พ.ศ.2538 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช 
และแขนงวิชาธุรกิจการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
                  -พ.ศ.2543 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
   แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) และหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

 
วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา

1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในด้านการส่งเสริมการเกษตร ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การจัดการการผลิตพืช การจัดการการผลิตสัตว์ สหกรณ์และธุรกิจการเกษตร

2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าทางด้านการส่งเสริมการเกษตร ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การจัดการการผลิตพืช การจัดการการผลิตสัตว์ สหกรณ์และธุรกิจการเกษตร

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การจัดการการผลิตพืช การจัดการการผลิตสัตว์ สหกรณ์และธุรกิจการเกษตร

 
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

อาจารย์ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ

ประธานกรรมการ

2

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

กรรมการ

3

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา

กรรมการ

4

รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

กรรมการ

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ

กรรมการ

6

อาจารย์ ดร.กนก คติการ

กรรมการ

7

อาจารย์นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน

กรรมการ

8

อาจารย์สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์

กรรมการ

9

อาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ์

กรรมการ

10

อาจารย์ธีรศักดิ์ อุรุณานนท์

กรรมการ

11

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

กรรมการและเลขานุการ

12

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

13

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหาร และวิชาการของสาขาวิชา และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตลดากร

ประธานกรรมการ

2

รองศาสตราจารย์ส่งเสริม  หอมกลิ่น

รองประธานกรรมการ

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฑิชา พุทซาคำ

รองประธานกรรมการ

4

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ

กรรมการ

5

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วนิช

กรรมการ

6

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

กรรมการ

7

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

กรรมการ

8

รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

กรรมการ

9

อาจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร

กรรมการ

10

อาจารย์ศิริลักษณ์  นามวงศ์

เลขานุการ

11

นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ

 ผู้ช่วยเลขานุการ


 

        ผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนวิชาเอก

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งผู้แทนหลักสูตรของสาขาวิชา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานต่างๆ ของหลักสูตรและของวิชาเอก ดังมีรายนามต่อไปนี้
 

ผู้แทนหลักสูตร

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรส่งเสริมการเกษตร

  รศ.ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ

  2. หลักสูตรสหกรณ์

  ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น

  3. หลักสูตรการจัดการการเกษตร

  รศ.ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก

 

ผู้แทนวิชาเอก

ชื่อ-สกุล

  1. วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

  อ.ณรัฐ รัตนเจริญ

  2. วิชาเอกสหกรณ์

  รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น

  3. วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

  รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

  4. วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

  ผศ.ดร.มณฑิชา พุทรซาคำ

  5. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

  6. วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

  รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

 
 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.