สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   หน้าหลัก ติดต่อเรา
 
 
ข่าวกิจกรรม หน้าแรกlข้อมูลสาขาิวิชาlหลักสูตรlคณาจารย์lบุคลากรสนับสนุนlผลงานวิชาการle-learninglกระดานสนทนา
 
---------------------------------20 - 21 มิ.ย. 2552
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก
---------------------------------
27 - 28 มิ.ย. 2552
การอบรมปรับพื้นฐาน
ชุดวิชา
ปรัชญานิเทศศาสตร์ฯ
---------------------------------
4 - 5 ก.ค. 2552
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1
ชุดวิชา
สัมมนานิเทศศาสตร์
บูรณาการวิชาชีพนิเทศฯ
---------------------------------
18 - 19 ก.ค. 2552
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1
ชุดวิชา
นิเทศศาสตร์ศึกษา
---------------------------------
25 - 26 ก.ค. 2552
สัมมนาเข้มครั้งที่ 1
ชุดวิชา
วิทยานิพนธ์ 1
วิทยานิพนธ์ 2
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
---------------------------------
  หลักสุตรนิเทศศาสตร์  
นิเทศศาสตร์ มสธ.
dot
 
dot
 
dot
 
dot
 
dot
 
dot
 
หลักสูตร
dot
 
dot
 
dot
 
dot
 
หลักสูตร
ห้องสมุด มสธ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.
Abstracts in Distance Education
 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (1 ปี)
Certificate Program in Communication Arts


ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (สื่อสิ่งพิมพ์)
Certificate in Communication Arts (Print Media)
ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (สื่อสิ่งพิมพ์)
 
อักษรย่อ
:
ป.นศ. (สื่อสิ่งพิมพ์)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Certificate in Communication Arts (Print Media)
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
Cert. in Comm. Arts (Print Media)
_

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง)
Certificate in Communication Arts (Radio)
ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียง)
 
อักษรย่อ
:
ป.นศ. (วิทยุกระจายเสียง)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Certificate in Communication Arts (Radio)
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
Cert. in Comm. Arts (Radio)
   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (โทรทัศน์)
Certificate in Communication Arts (Television)
ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (โทรทัศน์)
 
อักษรย่อ
:
ป.นศ. (โทรทัศน์)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Certificate in Communication Arts (Television)
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
Cert. in Comm. Arts (Television)
   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์์)
Certificate in Communication Arts (Film)
ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์์)
 
อักษรย่อ
:
ป.นศ. (ภาพยนตร์์)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Certificate in Communication Arts (Film)
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
Cert. in Comm. Arts (Film)
   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา์)
Certificate in Communication Arts (Advertising)
ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา์)
 
อักษรย่อ
:
ป.นศ. (การโฆษณา)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Certificate in Communication Arts (Advertising)
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
Cert. in Comm. Arts (Advertising)
   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์์)
Certificate in Communication Arts (Print Media)
ชื่อประกาศนียบัตร
 
ชื่อเต็ม
:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
(การประชาสัมพันธ์์)
 
อักษรย่อ
:
ป.นศ. (การประชาสัมพันธ์์)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Certificate in Communication Arts
(Public Relations)
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
Cert. in Comm. Arts (Public Relations)
 
   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
กิจกรรม01
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
:
นิเทศศาสตรบัณฑิต
 
อักษรย่อ
:
นศ.บ.
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Communication Arts
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
B.Com.Arts
_
กิจกรรม01
หลักสูตร อนุปริญญานิเทศศาสตร์*
Diploma Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
:
อนุปริญญานิเทศศาสตร์
อักษรย่อ
:
อ.นิเทศศาสตร์
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Diploma in Communication Arts
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
Dip. In Com.Arts
 
* หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่จะให้อนุปริญญา
สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามกำหนดระยะเวลา หลักสูตร 4 ปี
   
   
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
:
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 
อักษรย่อ
:
นศ.ม.
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Master of Communication Arts
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
M.Com.Arts
   
_
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
อักษรย่อ
:
ปร.ด.
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
Doctor of Philosophy
 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ
:
Ph.D.
   
   ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์
 
หน้าแรกlข้อมูลสาขาิวิชาlหลักสูตรlคณาจารย์lบุคลากรสนับสนุนlผลงานวิชาการle-learninglกระดานสนทนา
 
STOU
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-504 8351-3 โทรสาร 02-503 3579
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

_