ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนศึกษา

 

เข้าสู่เนื้อหา ตามหัวเรื่อง ดังนี้

   
แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิค
อาจารย์ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
 
 
   
แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์
รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
 
 
   
แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์สำนักการเงินนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
 
 
   
แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์
 
 
   
แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิคใหม่
รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์