สัญญาแลกเปลี่ยน (Swap)

 

สัญญาแลกเปลี่ยน คือ สัญญาระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่าย ในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยก่อให้เกิดภาระผูกพันที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามในการส่งมอบกระแสเงินสดระหว่างกัน ตามงวดที่กำหนดตลอดอายุของสัญญา สัญญาแลกเปลี่ยนนี้อาจเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินก็ได้ สัญญาแลกเปลี่ยนเป็นตราสารอนุพันธ์ที่เกิดขึ้นหลังสุด (ประมาณทศวรรษที่ 1970) เมื่อเทียบกับตราสารสิทธิและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีมานานแล้ว สัญญาแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนมีความรุนแรงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีทางการเงินที่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ สัญญาแลกเปลี่ยนถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยง ให้กระแสเงินสดจ่ายมีความเหมาะสมกับกระแสเงินสดรับ และสามารถลดความเสี่ยงลงได้

สัญญาแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  1. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest swap)
  2. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross currency swap)


-- กลับ | กลับสู่หน้าหลัก | หน้าถัดไป--