กิจกรรมการขยายตลาดต่างประเทศ

 

เมื่อหน่วยธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการพิจารณาว่าจะขยายฐานการตลาดที่มีอยู่นี้อย่างไร อาทิิี้

  • A. การมุ่งเน้นขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศเป้าหมายเดิมและในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดิม โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรทางการตลาดที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดกำไรสูงสุด

  • B. การมุ่งขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศเป้าหมายเดิม แต่เจาะไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ในประเทศเหล่านั้น เช่น เดิมผลิตภัณฑ์อาจเน้นขายสินค้าให้กับวัยรุ่นอายุ 15-20 ปี ต่อมาเมื่อกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีอายุมากขึ้น หน่วยธุรกิจจึงมุ่งหวังจะใช้ประโยชน์จากการที่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้รู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของตนอยู่แล้วในการทำการตลาดสำหรับคนอายุ 20-25 ปีและ 25-30 ปี เป็นต้น

  • C. การมุ่งทำการตลาดในประเทศใหม่ๆ โดยยึดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดิมที่ตนมีความชำนาญ เช่น เดิมผลิตภัณฑ์อาจเน้นขายสินค้าให้กับวัยรุ่นอายุ 15-20 ปีภายในประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจจนกระทั่งประชากรในประเทศเหล่านั้นมีกำลังซื้อมากเพียงพอ หน่วยธุรกิจอาจอาศัยกระแสการแทรกซึมของวัฒนธรรมการบริโภคที่ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศในการทำการตลาดกับวัยรุ่นอายุ 15-20 ปีในประเทศเพื่อนบ้านได้ เป็นต้น

  • D. การมุ่งทำการตลาดในประเทศใหม่ๆ โดยเน้นเจาะไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ในประเทศเหล่านั้น ซึ่งกรณีเช่นนี้หน่วยธุรกิจอาจพิจารณาอาศัยจังหวะทางธุรกิจ อาทิ การเกิดกระแสความคลั่งไคล้สินค้าบางประเภทในต่างประเทศ ในการเสนอขายสินค้าโดยอาศัยความได้เปรียบที่ตนสังเกตเห็นกระแสความต้องการสินค้าได้รวดเร็วกว่าผู้ผลิตอื่น และตนมีกำลังการผลิตเหลือที่จะสามารถผลิตสินค้าส่งออกไปขายเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น


  • -- กลับสู่หน้าหลัก | หน้าถัดไป--