มุมบริหารการศึกษา
 

กำหนดการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มแขนงวิชาบริหารการศึกษาNew
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2552

(เปิด 1 ก.ค. 2552 - ปิด 23 ต.ค. 2552)
คลิกบนชื่อชุดวิชาเพื่อดูการจัดศูนย์สัมมนาเสริม


ชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วันสัมมนาเข้ม
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
20700 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา      
    - กลุ่ม A 4-5 ก.ค. 51 1-2 ส.ค. 52 -
    - กลุ่ม B 12-12 ก.ค. 52 5-6 ก.ย. 52 -
23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา      
    - กลุ่ม A 15-16 ส.ค. 52 3-4 ต.ค. 52 18-20 ก.ย. 52
    - กลุ่ม B 29-30 ส.ค. 52 17-18 ต.ค. 52 18-20 ก.ย. 52

ชุดวิชาระดับปริญญาโท วันสัมมนาเสริม วันสัมมนาเข้ม
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
23700 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 8-9 ส.ค. 52 12-13 ก.ย. 52 - -
23701 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 25-26 ก.ค. 52 22-23 ส.ค. 52 9-11 ต.ค. 52 -
23705 สัมมนาการบริหารการศึกษา  11-12 ก.ค. 52 29-30 ส.ค. 52  16-18 ต.ค. 52 -
23710 บริบททางการบริหารการศึกษา 18-19 ก.ค. 52  26-27 ก.ย. 52   -  
23798 วิทยานิพนธ์ 1 - - 26-28 มิ.ย. 52 13-15 พ.ย. 52
  วิทยานิพนธ์ 2 - - 26-28 มิ.ย. 52 13-15 พ.ย. 52
  วิทยานิพนธ์ 3 - - 26-28 มิ.ย. 52 13-15 พ.ย. 52
23797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ - - 27-28 มิ.ย. 52 14-15 พ.ย. 52
23799 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา 18-19 ก.ค. 52 26-27 ก.ย. 52 4-8 พ.ย. 52 -
23799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา - - 4-8 พ.ย. 52 -

ชุดวิชาระดับปริญญาเอก วันสัมมนาเข้ม
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
20998 ดุษฎีนิพนธ์ 2 11-12 ก.ค. 52 22-23 ส.ค. 52 -
  ดุษฎีนิพนธ์ 5 11-12 ก.ค. 52 22-23 ส.ค. 52 -

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 2552 และขอให้นักศึกษาตรวจสอบจดหมายเชิญที่ส่งถึงตัวอีกครั้งหนึ่ง และหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทร. 0-2504-8505 ในเวลาราชการ

ประกาศสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก บริหารการศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอกที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางบริหารการศึกษา ขอให้ติดต่อสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับชุดวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเพิ่ม (ในกรณีที่จำเป็น) ทั้งนี้ ความต้องการในการลงทะเบียนวิชาต่างๆ เพิ่มเติมเป็นดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และโดยความเห็นชอบของแขนงวิชา

การสอบประมวลความรอบรู้้ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา แผน ข.

มสธ. ได้กำหนดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ครั้งต่อไปในวันที่ 14 และ 15 กรกฎาคม นี้ ณ ที่ทำการ มสธ. นักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาบริหารการศึกษา แผน ข. ที่ลงทะเบีี่ยนครบตามหลักสูตร และกำลังทำการศึกษาค้นคว้าอิสระอยู่ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้า้สอบประมวลความรอบรู้ หรือสอบไปแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน ควรลงทะเบียนสมัครสอบในครั้งนี้

การสอบประมวลความรอบรู้ แบ่งออกเป็น 2 ภาคความรู้ คือ

  1. ภาคทฤษฏี ซึ่งเน้นวัดความรอบรู้ด้านทฤษฎีการบริหารการศึกษา และการวิจัย
  2. ภาคประยุกต์ ซึ่งเน้นวัดความรอบรู้ในเชิงการประยุกต์หลักทฤษฎี และการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือการปฏิบัติหน้าที่

นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้ง 2 ภาค ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สำหรับชุดวิชาที่นักศึกษาต้องทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ ได้แก่ 23700 23701 23702 และวิชาเลือก คือ 23703 23710 23711 หรือ 23713

คำแนะนำเพื่อการติดต่ออาจารย์หรือแขนงวิชาฯ

  • สำหรับปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียน การทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง เท่านั้น
  • สำหรับปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมประจำชุดวิชา การสัมมนาเสริม และการสัมมนาเข้ม นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนสำหรับศูนย์ที่นักศึกษามีรายชื่ออยู่โดยตรง เท่านั้น (เฉพาะในกรณีของเปลี่ยนแปลงศูนย์สัมมนาชั่วคราว นักศึกษาต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 ศูนย์ให้ทราบก่อนเสมอ โดยอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังอาจารย์โดยตรงก็ได้)

การให้บริการ Internet สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.

ปัจจุบัน มสธ. ได้เปิดให้บริการ Internet แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ผ่านทางบริการโทรศัพท์ ที่หมายเลข 1222 โดยนักศึกษาจะต้องสมัครเพื่อขอรับบริการด้วยตนเอง (คลิกดูรายละเอียดที่นี่)

อนึ่ง นักศึกษาปริญญาโทแขนงวิชาบริหารการศึกษาท่านใดที่ประสงค์จะเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 ท่านจะต้องสามารถเข้าถึงและใช้งาน Internet (โปรแกรม web browser) ได้ เนื่องจากชุดวิชานี้ จะมีกิจกรรม e-learning ผ่านทางเครือข่าย Internet ด้วย ดังนั้น หากนักศึกษาท่านใดยังไม่มี Internet ใช้งานที่บ้านและ/หรือที่ทำงาน ขอให้ท่านรีบดำเนินการสมัครขอใช้งาน Internet กับ มสธ. โดยด่วนที่สุด

เรื่องน่ารู้สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาบริหารการศึกษา

ทันเหตุการณ์กับข่าววงการศึกษาไทย
(ที่มาของข่าว: http://www.norsorpor.com/)

สำหรับคณาจารย์
Please sign-in.
User ID: 
Password: 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 
Download Adobe Reader
 
 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.