กลับหน้าแรก มสธ.
School of Educational Studies

| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียน | การจัดการความรู้ |ดุษฎีบัณฑิต | แผนกิจกรรม |

Administrator

 

การติดตามผลผู้ได้รับทุนสาธิตเสริมสมองรุ่นที่ 1-15  
         การติดตามผลผู้ได้รับทุน
         โดย: อาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ  
         การจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
         โดย: อาจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
         การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจของเด็ก
         โดย: อาจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด  
         การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคณะ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา  
         การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา
         โดย: รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ  
         การวิจัยและการพัฒนาวิชาการ
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์  
         การอ่านคิดวิเคราะห์
         โดย: รองศาสตราจารย์วรรณา บัวเกิด และ รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบบริการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา  
         ระบบบริการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา
         โดย: อาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
ชุดฝึกอบรมทางไกล การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ : การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
         โดยวิธีแก้ปัญหา
         โดย: รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ
ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
         ชุดที่ 1 ทักษะการสังเกต
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
         ชุดที่ 2 ทักษะการจำแนกประเภท
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
         ชุดที่ 3 ทักษะการวัด
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
         ชุดที่ 4 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสและเวลา
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
         ชุดที่ 5 ทักษะการคำนวณ
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
         ชุดที่ 6 ทักษะการสื่อความหมาย
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
         ชุดที่ 7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
         ชุดที่ 8 ทักษะการทำนาย
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.อนันต์ จันทร์กวี
         ชุดที่ 9 ทักษะการตั้งสมมติฐาน
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.อนันต์ จันทร์กวี
         ชุดที่ 10 ทักษะการควบคุมตัวแปร
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.อนันต์ จันทร์กวี
         ชุดที่ 11 ทักษะการตีความหมายข้อมูล
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ
         ชุดที่ 12 ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ
         ชุดที่ 13 ทักษะการทดลอง
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ
ประมวลสาระและแบบฝึกปฏิบัติประกอบหลักสูตรการฝึกอบรม  
         ประมวลสาระประกอบหลักสูตรการฝึกอบรม
         แบบฝึกปฏิบัติประกอบหลักสูตรการฝึกอบรม
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
         เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกล
         โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ และคณะ
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.