แบบฟอร์มเสนอดุษฎีนิพนธ์ 1-5 (คลิกบนหัวข้อเพื่อ download)

ดุษฎีนิพนธ์  1

ดุษฎีนิพนธ์  2

ดุษฎีนิพนธ์  3 และ 4

ดุษฎีนิพนธ์  5

 
ขั้นตอนการดำเนินการสอบดุษฎี 1, 2 และ 5

ขั้นตอนการดำเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์  1

 

1. นักศึกษายื่นเรื่องขอเสนอหัวข้อและโครงร่างก่อนวันสัมมนาเข้ม  โดยใช้แบบ  ปรด. 1-1 – 1-2

2. นักศึกษายื่นขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  (ดุษฎีนิพนธ์ 1)  โดยใช้แบบ ปรด. 1-3 – 1-5

พร้อมบันทึกแบบ  ปรด. 1-3 – 1-5  ลงบนแผ่น CD Word 2003  และสำเนา  แบบ  ปรด.1-5 

จำนวน  4  ชุด

3.  สำนักบัณฑิตศึกษา จัดสอบหัวข้อและโครงร่างและส่งผลการสอบหัวข้อและโครงร่าง (ดุษฎีนิพนธ์ 1)

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้บันทึกข้อเสนอแนะที่ต้องปรับแก้ไขในแบบบันทึกผลสอบฯ

โดยกรรมการทุกท่านลงนามรับรองในแบบบันทึกผลการสอบหัวข้อและโคร่งร่าง

4.  นักศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับแก้ดุษฎีนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ไม่เกิน  15  วัน

     หลังจากวันสอบ

 

ขั้นตอนการดำเนินการสอบดุษฎีนิพนธ์  2

1.  นักศึกษาเสนอหัวข้อและโครงร่างที่ผ่านการสอบแล้ว  ยื่นขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  (ดุษฎีนิพนธ์ 2) 

     โดยใช้แบบ ปรด. 2-1 – 2-5  พร้อมบันทึก  แบบ  ปรด. 2-1 – 2-5  CD Word 2003  และสำเนา

     แบบ  ปรด.2-5  จำนวน  5  ชุด

2.  สำนักบัณฑิตศึกษา  จัดสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  (ดุษฎีนิพนธ์ 2)  และส่งผลการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้บันทึกข้อเสนอแนะที่ต้องปรับแก้ไขในแบบบันทึกผลสอบฯ

โดยกรรมการทุกท่านลงนามรับรองในแบบบันทึกผลการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์

3.  นักศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับแก้ดุษฎีนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ไม่เกิน  15  วัน หลังจากวันสอบ

4.  นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติทั้งภาคทฤษฎี/ประยุกต์  และภาษาอังกฤษ  (STOU EPT) 

     (ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน)  จึงจะยื่นขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ ได้

หมายเหตุ  การสอบภาษาอังกฤษ สาขาวิชาฯ ได้อนุโลมให้นักศึกษาที่สอบ  หากมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  450  คะแนนสามารถสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  2  ได้  โดยมีเงื่อนไขว่าก่อนการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  (ดุษฎีนิพนธ์  5)  นักศึกษาจะต้องนำผลการสอบภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมายื่นก่อนสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  คือ  นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษ (STOU EPT)  โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า  500  คะแนน  จึงจะมีสิทธิในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ได้

 

ขั้นตอนการดำเนินการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  5

1.  นักศึกษาเสนอแบบขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  5  โดยใช้แบบ ปรด. 5-1 – 5-3

2.  สำนักบัณฑิตศึกษา  จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ และส่งผลการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์ 5)

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้บันทึกข้อเสนอแนะที่ต้องปรับแก้ไขในแบบบันทึกผลสอบฯ

โดยกรรมการทุกท่านลงนามรับรองในแบบบันทึกผลการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

3.  นักศึกษาเสนอแบบส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการตรวจรูปแบบแล้วและถูกต้อง  (ส่งสำนักบัณฑิตศึกษา)

4.  ส่งบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ภาษาอังกฤษพร้อมกับภาษาไทย  บันทึกลงแผ่น  CD Word 2003  ให้ผู้เชี่ยวชาญ

     ภาษาอังกฤษตรวจ  ที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

5. นักศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับแก้ดุษฎีนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ไม่เกิน  15  วัน หลังจากวันสอบ

 
สอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาอังกฤษ

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ  (QE)

 

กิจกรรม

ภาคต้น

ภาคปลาย

หมายเหตุ

 

การสอบวัดคุณสมบัติ

 

จัดสอบครั้งที่  1

สัปดาห์ที่  2  ของเดือนสิงหาคม

 

จัดสอบครั้งที่  2

สัปดาห์ที่  4  ของเดือนกันยายน

 

 

จัดสอบครั้งที่  1

สัปดาห์ที่  2  ของ

เดือนกุมภาพันธ์

 

จัดสอบครั้งที่  2

สัปดาห์ที่  4  ของ

เดือนมีนาคม

 

 

วันเสาร์ช่วงเช้า

สอบภาคทฤษฎี

 

วันอาทิตย์ช่วงเช้า

สอบภาคประยุกต์

 

 

 

หมายเหตุ  การกำหนดจำนวนครั้งของการจัดสอบวัดคุณสมบัติไว้ภาคการศึกษาละ  2  ครั้ง

แต่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบได้เพียงภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง 

โดยเลือกสอบเพียงครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

กำหนดการสอบ  STOU EPT

 

ภาคต้น

ภาคปลาย

 

ครั้งที่  1

วันอาทิตย์  (ช่วงเช้า)  ต้นเดือนสิงหาคม

(สอบพร้อมสอบซ่อม  ป.โท)

 

ครั้งที่  2

วันอาทิตย์  (ช่วงเช้า)  ปลายเดือนตุลาคม

(สอบพร้อมสอบไล่  ป. โท)

 

 

ครั้งที่  1

วันอาทิตย์  (ช่วงเช้า)  ต้นเดือนกุมภาพันธ์

(สอบพร้อมสอบซ่อม  ป.โท)

 

ครั้งที่  2

วันอาทิตย์  (ช่วงเช้า)  ปลายเดือนเมษายน

(สอบพร้อมสอบไล่  ป. โท)

 

 

กำหนดการสัมมนาเข้มนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ภาคต้น  และภาคปลาย  ปีการศึกษา  2553

 

ตารางการสัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์

 

ภาคต้น  ปีการศึกษา  2553

 

ชุดวิชา

วันสัมมนาเข้ม  ครั้งที่  1

วันสัมมนาเข้ม  ครั้งที่  2

ดุษฎีนิพนธ์  2

10 – 11 กรกฏาคม  2553

21 – 22 สิงหาคม  2553

ดุษฎีนิพนธ์  3

10 – 11 กรกฏาคม  2553

21 – 22 สิงหาคม  2553

ดุษฎีนิพนธ์  4

10 – 11 กรกฏาคม  2553

21 – 22 สิงหาคม  2553

ดุษฎีนิพนธ์  5

10 – 11 กรกฏาคม  2553

21 – 22 สิงหาคม  2553

 

ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2553

 

ชุดวิชา

วันสัมมนาเข้ม  ครั้งที่  1

วันสัมมนาเข้ม  ครั้งที่  2

ดุษฎีนิพนธ์  1 - 3

25 – 26 ธันวาคม  2553

22 – 23  มกราคม  2554

ดุษฎีนิพนธ์  3  (4 - 6)

-

5 – 6 กุมภาพันธุ์  2554

ดุษฎีนิพนธ์  4  (7 – 9)

-

5 – 6 กุมภาพันธุ์  2554

ดุษฎีนิพนธ์  5  (10 – 12)

25 – 26 ธันวาคม  2553

5 – 6 กุมภาพันธุ์  2554

 

 


ตารางวิทยากรบรรยายสัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์

ภาคต้น และภาคปลาย  ปีการศึกษา  2553

 

ดุษฎีนิพนธ์

ชื่อวิทยากร

หัวข้อบรรยาย

วัน/เวลา

ดุษฎีนิพนธ์  2

ผศ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์

การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพ

วันที่  21 สิงหาคม  2553

9.00 – 16.00 น.

ดุษฎีนิพนธ์  3

อ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก

การวิเคราะห์ข้อมูลิ

เชิงปริมาณ

Regression,  Anova  HLM, LISREL

วันที่  22  สิงหาคม  2553

9.00 – 16.00 น.

ดุษฎีนิพนธ์  4

รศ.ดร.อลิสา  วานิชดี

การเขียนบทความภาษาอังกฤษ

วันที่  22  สิงหาคม.  2553

9.00 -16.00 น.

ดุษฎีนิพนธ์  5

รศ.ดร.อลิสา  วานิชดี

การนำเสนอขั้นสูง

วันที่  21  สิงหาคม  2553

13.00 – 16.00 น.

ดุษฎีนิพนธ์  1 - 3

ศ.ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย

การเขียนโครงการ

ดุษฎีนิพนธ์และกระบวนการพัฒนากรอบแนวคิด

วันที่  22 - 23  มกราคม  2554

เวลาจะแจ้งอีกครั้ง

ดุษฎีนิพนธ์  3  (4 - 6)

ผศ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์

การวิเคราะห์ข้อมูลิ

เชิงคุณภาพ/ปริมาณ Mixed Method

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2554

9.00 – 12.00 น.

ดุษฎีนิพนธ์  4  (7 – 9)

รศ.ดร.อลิสา  วานิชดี

การเขียนบทความภาษาอังกฤษ

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2554

9.00 – 12.00 น.

ดุษฎีนิพนธ์  5  (10 – 12)

รศ.ดร.อลิสา  วานิชดี

การนำเสนอขั้นสูง

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2554

9.00 – 12.00 น.

 

 

 
กำหนดการสอบดุษฎีนิพนธ์และกำหนดการส่งรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์

กำหนดการสอบดุษฎีนิพนธ์  1 ,2, 5

 

กิจกรรม

ภาคต้น

ภาคปลาย

ดุษฎีนิพนธ์  1

(หัวข้อโครงร่าง)

-  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบ

-  วันสุดท้ายของการสอบ

-  วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างที่แก้ไขหลังสอบ

15  ตค.

15  พย.

30  พย.

15  เมย.

30  มิย.

15  กค.

ดุษฎีนิพนธ์  2

(โครงการ)

-  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบ

-  วันสุดท้ายของการสอบ

-  วันสุดท้ายของการส่งโครงการที่แก้ไขหลังสอบ

15  ตค.

15  พย.

30  พย.

15  เมย.

30  มิย.

15  กค.

ดุษฎีนิพนธ์  5

(สอบปกป้อง)

-  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบ

-  วันสุดท้ายของการสอบ

-  วันสุดท้ายของการส่งดุษฎีนิพนธ์ที่แก้ไขหลังสอบ

15  ตค.

15  พย.

30  พย.

15  เมย.

30  มิย.

15  กค.

 

 

กำหนดการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 

ภาคต้น

-  นักศึกษาต้องส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับสาขาวิชา 

   ภายในวันที่  15  มกราคม

-  รับรองดุษฎีนิพนธ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ภาคปลาย

-  นักศึกษาจะต้องส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับสาขาวิชา

   ภายในวันที่  15  กันยายน

-  รับรองดุษฎีนิพนธ์ภายในเดือนตุลาคม

 

 
กำหนดการสัมมนาเข้มและสอบชุดวิชาระดับดุษฎีนิพนธ์

กำหนดการสัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์และสอบชุดวิชาระดับปริญญาเอก  ปีการศึกษา  2553

 

ข้อมูลการจัดสัมมนาเข้มชุดวิชาระดับปริญญาเอก และ e-Learning

ภาคต้น  ปีการศึกษา  2553

ชุดวิชา 20904  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยว

          ข้องกับศึกษาศาสตร์

17 -18 กค. 2553

e-Learning

16 -17 ตค. 2553

ชุดวิชา 22902  ชุดวิชาสัมมนาประเด็น

          ทางหลักสูตรและการสอน

10 – 11 กค. 2553

e-Learning

9 – 10 ตค.2553

ชุดวิชา 28902  สัมมนาประเด็นทาง

          การศึกษาทางไกล

31  กค  2553

e-Learning

10  ตค.2553

ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2553

ชุดวิชา 20905  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

8 – 9 มค. 2554

e-Learning

26 – 27 มีค. 2554

 

ข้อมูลการสอบชุดวิชาระดับปริญญาเอก  นักศึกษาปีการศึกษา  2553

 

รหัสชุดวิชา/ชุดวิชา

ภาคการศึกษา

ที่เปิดสอน

กำหนดวันสอบ

ภาคต้น/2553

ภาคปลาย/2553

20904  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

            ศึกษาศาสตร์

ภาคต้น 

ปีการศึกษา  2553

30  ตุลาคม  2553  (ช่วงเช้า)

-

22902  สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน

31  ตุลาคม  2553  (ช่วงเช้า)

-

28902  สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล

31  ตุลาคม  2553  (ช่วงเช้า)

-

20905  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

ภาคปลาย 

ปีการศึกษา  2553

-

23  เมษายน  2554 (ช่วงเช้า)

 

 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.