กลับหน้าแรก มสธ.
School of Educational Studies

| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียน | การจัดการความรู้ |ดุษฎีบัณฑิต | แผนกิจกรรม |

Administrator
เกาะติดข่าวสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 

  
    นักศึกษาแขนงวิชาบริหารการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวตัวสุดท้ายเลขคี่ (1,3,5,7,9) ให้มาสัมมนาเสริมรอบ A ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ส่วนนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวตัวสุดท้ายเลขคู่ (0,2,4,6,8) ให้มาสัมมนาเสริมรอบ B ในวันที่ 19 สิงหาคม 2555 

  

  

  

 ศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการ 

 

ประชาสัมพันธ์

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
นักศึกษาแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยบทความวิจัยระดับชาติ
- ขอเรียนเชิญเข้าอบรมใน "โครงการฝึกอบรมทกัษะการวิจัยเพื่อพัฒนา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน"
  (ดาวน์โหลด
รายละเอียดพร้อมใบสมัครเข้าโครงการที่นี่)
- ตัวอย่าง มคอ.5  รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ
- นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้แล้วทาง Facebook
- แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน
- การขอยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนักศึกษาสามารถดำเนินการยื่นได้ด้วยตนเองที่คุรุสภา เนื่องจากกหากทำการยื่นผ่านคุรุสภาโดยตรงจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์ภายในวันที่ยื่น
- การรับทุนอุดหนุนการวิจัย วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ
- รายละเอียดการรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555


 

 
   
เผยแพร่งานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ ได้รับทุนศึกษาเพิ่มเติมด้านการบริหารการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Report รายงานผล

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนนทบุรี
โดย อาจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบกลุ่มกิจกรรมเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
โดย อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสัมมนาเสริมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดย อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ

คำอธิบายเรื่อง "แนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต"
โดย อาจารย์.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
การสัมมนานำเสนองานวิจัยทางการศึกษา
วันที่ 11 ตุลาคม 2554

 
   
โครงการอบรมรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2

แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 จำนวน 4 รุ่น ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ

วิทยากร หัวข้อ
ผศ. ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล Education is not a raceAsian and Education
ดร. ชวลิต หมื่นนุช Assumption University
ศ. ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ การพัฒนาคุณภาพ (และมาตรฐาน) การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย (สถาบัน)

 
   
ข่าวด่วนศึกษาศาสตร์

         สำหรับนักศึกษาหลักสูตรป.ตรี ต่อเนื่อง ควบรวม 4 แขนงวิชา (การวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ที่ต้องเรียนชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ขอชี้แจงดังนี้
        
1. ชุดวิชา 20304 จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 2/2554 แน่นอน ดังนั้น นักศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา กำหนดให้ลงเรียนชุดวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 2/2554
         
2. สำหรับชุดประสบการณ์วิชาชีพจะสามารถลงได้ ต่อเมื่อในภาคการศึกษานั้นเหลือชุดวิชาที่ต้องลงไม่เกิน 3 วิชา (ตามเกณฑ์ มสธ.) หากนักศึกษายังมีปัญหาข้อข้องใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-504-8501-2

 
   
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (คลิกบนหัวข้อเพื่อ download)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
   -  เสนอหัวข้อและที่ปรึกษาและกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
   ขอทดลองเครื่องมือ
   -  ขอพิจารณาเครื่องมือ
   -  ขอเก็บข้อมูล
   -  แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
   -  ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
   -  ขอเปลี่ยนชื่อ
   -  ขอปรับชื่อตามมติกรรมการสอบ
   -  ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษา  และกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
   -  ตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ


วิทยานิพนธ์
  -
ขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์ (บศ.001-004)
  - เสนอหัวข้อและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  - แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพิ่ม
  - เปลี่ยนอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  - เปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์
  - เปลี่ยนชื่อและแต่งตั้งกรรมการสอบสอบวิทยานิพนธ์
  - 
เปลี่ยนชื่อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  - เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ
  - เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ  (เฉพาะแขนงวิชาเทคโน)
  -
ขอทดลองเครื่องมือ
  - ขอเก็บข้อมูล
  - แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอสอบวิทยานิพนธ์ (บศ.006-010)
  - ปรับชื่อตามมติกรรมการสอบ
  - ส่งบทคัดย่อ

แบบฟอร์มทั่วไป
สำหรับนักศึกษา
- แบบขอโอนชุดวิชาสำหรับนักศึกษาเก่าที่สมัครใหม่
- ฟอร์มคำร้องทั่วไป
- แบบฟอร์มขอขยายเวลาสัญญาทุน

สำหรับคณาจารย์ประจำสาขาวิชา
- แบบเสนออาจารย์บัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) ประเภทผู้สอน
-
ฟอร์มแต่งตั้งกรรมการผลิตชุดวิชา
- แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้ร่วมผลิตชุดวิชา
- แบบฟอร์มขออนุมัติสัดส่วนปรับปรุงชุดวิชา
- แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา (ชุดวิชาปรับปรุง)
- แบบฟอร์มขออนุมัติเขียนหน่วยเกินเกณฑ์ที่กำหนด
- แบบฟอร์มจัดทำประมวลสาระและชุดวิชาฉบับเพิ่มเติมและแต่งตั้งคณะทำงาน
- แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
- แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
- แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
- แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา
-
แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ
- แบบฟอร์มแก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- แบบฟอร์มขอปิดสอนชุดวิชา

 
   
Poll : ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
ท่านเห็นด้วยกับการสัมมนาเสริมผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่
เห็นด้วยที่สุด
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยเลย
 
 
ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชั้น 6 อาคารวิชาการ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรสาร: 0-2503-3566-7

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
โทรศัพท์: 0-2503-3566, 0-2504-8502
E-mail: edoffice@stou.ac.th

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์: 0-2504-8505
ประกาศนียบัตรบัณฑิต โทรศัพท์: 0-2504-8506
โทรสาร: 0-2503-3567
E-mail: gs.edoffice@stou.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 227942 คน

    ActiveUsers = 1
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.