บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 
   
 

ผลงานนักศึกษา


แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
การจัดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2547

แนวโน้มของหลักสูตรและการจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2564
โดย นางสาวพรพรรณ อัศวาณิชย์
การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนในระดับอำเภอ
โดย ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี

วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2548 ประเภทนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของสถานศึกษาระดับมัธยาศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย นายพิพัฒน์ ศรีตะวัน

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

แขนงวิชาการวัดและประเมินผล

แขนงวิชาการแนะแนว

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ

 
 
 

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.