กลับหน้าแรก มสธ.
School of Educational Studies

| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียน | การจัดการความรู้ |ดุษฎีบัณฑิต | แผนกิจกรรม |

Administrator

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
    

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 48 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษาได้เป็น วุฒิปริญญาเอก จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 85.42 และปริญญาโท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 เมื่อจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ พบว่า เป็นศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 รองศาสตราจารย์ จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ อาจารย์ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 บุคลากรสายสนับสนุน มีทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาฯ หน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตสาขาวิชาฯ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีคณาจารย์ประจำทั้งหมด 48 คน
จำแนกวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1. คณาจารย์ประจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
จำนวน
ร้อยละ
ปริญญาเอก
41
85.42
ปริญญาโท
7
14.58


2. คณาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน
ร้อยละ
ศาสตราจารย์
1
2.08
รองศาสตราจารย์
32
66.67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4
8.33
อาจารย์
11
22.92

ผู้บริหารสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้บริหารสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ระยะเวลา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภรณ์ ศรีพหล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
4. รองศาสตราจารย์ ธีรยุทธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์

พ.ศ. 2522-2530
พ.ศ. 2530-2535
พ.ศ. 2535-2537
พ.ศ. 2537-2541
พ.ศ. 2541-2543
13 มิ.ย. 2543-2547
13 มิ.ย. 2547-2551
13 มิ.ย. 2551-ปัจจุบัน

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
3. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
4. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
5. ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร
7. อาจารย์ ดร.สุนทร สุนันท์ชัย
8. ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์)
9. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร) 
ประธานกรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ                  

คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์
3. รองศาสตราจารย์ สุมนทิพย์  บุญสมบัติ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์

8. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย  ทรงชัยกุล

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร   
10. นายสุเทพ ศรีวรกุล    

ประธานกรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ         

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล
5. อาจารย์ ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย  ทรงชัยกุล
9. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล
10. รองศาสตราจารย์ จันตรี คุปตะวาทิน
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร          

ประธานกรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล  มีคุณ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  เนาวบุตร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง
12. นางสาวสุธิดา  อุณหเลขกะ                  

ประธานกรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบัณฑิตศึกษา

 


 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.