กลับหน้าแรก มสธ.
School of Educational Studies

| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียน | การจัดการความรู้ |ดุษฎีบัณฑิต | แผนกิจกรรม |

Administrator

 

 

หน่วยเลขานุการกิจ

ชื่อ – นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทาง
การบริหาร

ตำแหน่งงาน

รูปภาพ

1. นายสุเทพ  ศรีวรกุล

รป.ม.

 หน.งานเลขานุ
 การกิจสาขาวิชา
 ศษ.

 จนท.บริหารฯ 7

 

2. นางยุพิน  หนูอักษร

ศศ.บ.

-

 จนท.บริหารฯ 6

 

3. นางศิริพร  สุทราภิรมย์

 

 

 จนท.บริหารฯ 6

 

4. น.ส.สุดา  คลองข่อย

บธ.บ.

-

 พนง. ธุรการ 5

 

5. น.ส.สุธิดา  อุณหเลขกะ

นศ.บ.

-

 ลูกจ้างประจำ

 

6. น.ส.นริษา  แต้ตระกูล

บธ.บ.

-

 ลูกจ้างชั่วคราวราย เดือน

 

7. น.ส.สุวิมล  บุญจิตร์

บธ.บ.

-

 ลูกจ้างชั่วคราวราย เดือน

 

8. น.ส.กมลทิพย์  รอดเรืองศรี

ค.บ.

-

 ลูกจ้างชั่วคราวราย เดือน

 

9. นางสาวมณีรัตน์  เหลือมพล

บธ.บ.

-

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

10. นางสาวรพีพร  เสงี่ยมจิตต์

ศ.บ.

-

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

11. นางสมนึก  ชื่นเจริญ

ปวส.

-

 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

12. นางสาวศิราณี  ศรีสืบ

ค.บ.

-

 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

13. นางวงเดือน  นกแจ้ง

ป.4

-

ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน

 

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.