SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY  
 
หน้าหลัก มสธ.
หน้าหลักสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 
การดำเนินการดุษฎีนิพนธ์
- ขั้นตอนการดำเนินการดุษฎีนิพนธ์
- แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์
แบบฟอร์มต่าง
- การเผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์
- ตรวจบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์
- ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (เพิ่มเติม)
- ทุนอุดหนุนในการทำดุษฎีนิพนธ์
- เปลี่ยนกรรมการสอบ
- เปลี่ยนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
- เปลี่ยนหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา
- เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
- หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ สารบัญ