แผนกิจกรรมชุดวิชา

ระดับปริญญาโท
- 20795 วิทยานิพนธ์ 1-2 (6 หน่วยกิต)
- 20795 วิทยานิพนธ์ 3-4 (6 หน่วยกิต)
- 20798 วิทยานิพนธ์ 1
- 20798 วิทยานิพนธ์ 2
- 20798 วิทยานิพนธ์ 3
- 20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (6 หน่วยกิต)
- 20799 ประสบการณืวิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (5 หน่วยกิต)
- 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
- 22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
- 22745 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
- 22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา
- 22748 วรรณกรรมท้องถิ่น
- 22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู
- 22755 โลกาภิวัฒน์ศึกษา
- 22759 ชีววิทยาและเคมีสำหรับครู
- 22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- 23725 บริบททางการบริหารการศึกษา
- 23726 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
- 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)
- 23788 วิทยานิพนธ์ 1-2 (6 หน่วยกิต)
- 23797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
- 23798 วิทยานิพนธ์ 1
- 23798 วิทยานิพนธ์ 2
- 23798 วิทยานิพนธ์ 3
- 24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา
- 24728 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ
- 24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน
- 24794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)
- 24797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
- 24798 วิทยานิพนธ์ 1
- 24798 วิทยานิพนธ์ 2
- 24798 วิทยานิพนธ์ 3
- 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- 25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
- 25795 วิทยานิพนธ์ 1-2 (6 หน่วยกิต)
- 25798 วิทยานิพนธ์ 2-3
- 26798 วิทยานิพนธ์ 2
- 26798 วิทยานิพนธ์ 3
- 27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
- 27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรและการสอน
- 20501 พื้นฐานวิชาชีพครู
- 20502 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนและสื่อการเรียนการสอน
- 20503 วิทยาการจัดการเรียนรู้
- 20504 การประเมินและการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
- 20505 พื้นฐานวิชาชีพครู (6 หน่วยกิต)
- 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (6 หน่วยกิต)

บริหารการศึกษา
- 23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา
- 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา