ด้านบริหารโรงพยาบาล
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลนั้นเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการและให้บริการแก่คนทั่วไปด้วยความรวดเร็ว

รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน


   ด้านสาธารณสุขศาสตร์และบริหารสาธารณสุข

รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา มาพร้อมกับเรื่องที่เกี่ยวโรคหัวใจ " การคัดกรองความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มาตรการสำคัญในการป้องกันและ แก้ไขโรคหัวใจและหลอดเลือด"


ผศ. ปราโมช เชี่ยวชาญ นำ "ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ" มาเสนอ เพื่อให้นำไปใช้ นี้อาจเป็นอีกทางที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ด้านแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยมี "ความหมายและความเป็นมา"่ อาจารย์กิตติชัย อนวัชประยูร นำเสนอได้ทราบ