มุมสบายๆ โดย รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
 

การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตอนที่ 2

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

 

จากจุลสารฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงแหล่งของการศึกษาข้อมูลและการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  คือ  www.thailis.or.th  ซึ่งเป็นแล่งรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์และ สาระนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สำหรับฉบับนี้จะนำเสนอรายละเอียดของการค้นผ่านเว็บไซต์ของคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส. และองค์กรเครือข่าย ซึ่งคลังข้อมูลฯ นี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและสงวนรักษาข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ สวรส. และองค์กรเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ได้จัดเก็บในรูปดิจิทัลทั้งหมด เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการวิจัย การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซด์ http://dspace.hsri.or.th/dspace/

คลังข้อมูลฯ ดังกล่าว นอกจากจะมีรายงานการวิจัยแล้ว ยังมีบทความวิจัย เอกสารเผยแพร่ เอกสารนำเสนอ วิดิทัศน์และข่าวกิจกรรม ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถขอเข้าใช้และ download ข้อมูลได้ โดยมีขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซด์ http://dspace.hsri.or.th/dspace/  จะปรากฎเว็บเพจ (ดังภาพที่ 1) หากท่านต้องการสืบค้นข้อมูลให้ใส่คำสำคัญลงในช่อง Search และกด go จะปรากฎชื่อรายงานการวิจัย (ดังภาพที่ 2)

พิมพ์คำสำคัญ

 

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของเว็บไซด์ http://dspace.hsri.or.th/dspace/


ภาพที่ 2  ผลการสืบค้น

3. ให้เลือกรายงานการวิจัยที่สนใจ โดย click ที่ชื่อเรื่อง จะปรากฎบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษให้ (ดังภาพที่ 3) และด้านล่างสุดของบทคัดย่อ จะมีแฟ้มข้อมูล (file) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ภาพที่ 4) ทั้งนี้วิจัยบางเล่มอาจมีเฉพาะบทคัดย่อ


ภาพที่ 3  ผลการสืบค้นแสดงในรูปบทคัดย่อ

แฟ้มข้อมูลฉบับสมบูรณ์

 

ภาพที่ 4 แฟ้มข้อมูล (file) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

4. การ download แฟ้มข้อมูลฉับสมบูรณ์ ให้ click ที่ชื่อ file จะปรากฏข้อความให้ท่าน เข้าสู่ระบบ (log in) หากเป็นการเข้าใช้ครั้งแรกให้ click ที่ New user  (ดังภาพที่ 5) และกรอกรายละเอียด (ดังภาพมี่ 6) ซึ่งระบบจะส่งรหัสผ่านให้ท่านทาง e-mail ที่แจ้งไว้ หลังจากที่ท่านได้รหัสผ่านแล้วก็นำรหัสผ่านมากรอกดข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอ (ดังภาพที่ 7) ซึ่งจะสอบถามวัตถุประสงค์ในการดาวฯโหลดไฟล์ว่าท่านจะนำรายงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านใด เมื่อท่านเลือกแล้วก็สามารถ click  download แฟ้มข้อมูลได้ซึ่งจะปรากฏแฟ้มข้อมูล ในรูป Pdf  (ดังภาพที่ 8) ในส่วนนี้ท่านสามารถทำการบันทึกหรือสั่งพิมพ์แฟ้มข้อมูลดังกล่าวได้

Click เพื่อขอสมัครเข้าสู่ระบบ

 

ภาพที่ 5 การเข้าใช้ครั้งแรกเพื่อขอเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 6 กรอกรายละเอียดการขอเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 7 หน้าจอหลังจากใส่รหัสผ่าน

ภาพที่ 8 ผลการ download ข้อมูล

ประเด็นที่น่าสนใจของ เว็บไซด์นี้ คือ หากมีรายงานการวิจัยใหม่เข้ามาสู่คลังข้อมูลนี้ ระบบจะส่ง e-mail ให้สมาชิกทราบถึงงานวิจัยแนะนำ ทำให้เราสามารถ update งานวิจัยใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในการค้นการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ต้องเลือกเว็บไซด์ที่มีความน่าเชื่อถือ และสิ่งสำคัญ คือ การเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาว่า ข้อมูลท่านได้จากเว็บไซด์ไหน จะต้องถูต้องตามวิธีการเขียน ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในเรื่องการเขียนเอกสารอ้างอิง

........................................................
เอกสารอ้างอิง

ค้นคืนจาก http://dspace.hsri.or.th/dspace/

 

 

.............................................