กลับหน้าแรก มสธ.
School of health science
| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการ | ข่าวและข้อมูลการเรียน |  การจัดการความรู้
Administrator
ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
   

กลับสู้หน้า มสธ.


 

จุลสารออนไลน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ฉบับที่ 3/54  ฉบ้บที่ 4/54

ฉบับที่ 1/55 ฉบับที่ 2/55  ฉบับย้อนหลัง

กรุณาประเมิน จุลสารออนไลน์ คลิกที่นี้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สัมมนาเสริม/เข้ม สำหรับบัณฑิตศึกษา 
10 สุดยอดลักษณะเมืองน่าอยู่มีการจัดการอย่างไรเมืองถึงน่าอยู่คลิกเข้ามาดู
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร

     1)  แจ้งนักศึกษา และผู้เข้าใช้งานเว็บสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนี้ว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนการใช้งานเว็บไซต์สาขาวิชาฯใหม่แล้ว  โดยขอให้เข้าใช้เว็บไซต์สาขาวิชาฯใหม่ คลิกเว็บไซต์สาขาวิชาใหม่     10 ม.ค.56

    

       
        โปรดตอบแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการสอนโดยการสอบถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
โดยคลิกแบบสอบถาม  และสามารถตอบแบบได้
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

              
         *ท่านสามารถดูข่าวด่วนประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้ในหัวข้อลำดับที่ 6 ของข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลการเรียนของสาขาวิชา*

กระดานสนทนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บริการตอบคำถามปริญญาตรี (ของมหาวิทยาลัย)

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลการเรียนของสาขาวิชา

1.การติดต่อกับหน่วยงาน                                                             

      1.1 ระดับปริญญาตรี

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

หัวหน้างาน 0 2504 8031

งานธุรการ
งานวิชาการด้านสาธารณสุข
งานวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0 2504 8032

งานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย
งานวิชาการการจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา

0 504 8033
0 504 8050
งานด้านอื่นๆ 0 2503 3610
0 2504 8035
0 2503 3570(FAX)


          1.2 ระดับปริญญาโท

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

หัวหน้างาน 0 2504 8066

งานธุรการ
งานวิชาการด้านค้นคว้าอริสระ แผน ข  (IS)

0 2504 8034

งานวิชาการด้านวิทยานิพนธ์ แผน ก

0 2504 8020

 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาวิชา                                           

  

 3.ยินดีกับนักศึกษา วส.ที่ได้รับรางวัล                                               

       1) นายธนพล อิทธิทูล ได้รับรางวัล จป.ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2553 
        2)
นางจอมขวัญ  รุ่งโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลดีเด่นด้านการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) กระทรวงยุติธรรม

 4.ข้อมูลการเรียนการสอนของสาขาวิชา                                               

      4.1 ระดับปริญญาโท

1. ข่าวประชาสัมพันธ์    

 -  เรื่อง การจัดการประชุมวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 3"

2. ข้อมูลการเรียนการสอน

-  แบ่งกลุ่มชุดวิชา 53708 และ 53705 ใหม่ download!!

-  นักศึกษา แผน ข.ที่ลงทะเบียน IS  ในภาคการศึกษาที่  2/2554 ขอให้ตรวจสอบวันสัมมนาเข้มได้ในกำหนดการสัมมนาเสริม/เข้ม และทั้งนี้ขอให้เตรียมโครงร่าง IS ส่งเข้าไปที่สาขาวิชาก่อนวันสัมมนาเข้ม(เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนใหม่) แบบฟอร์มดังแนบ

-  แผนกิจกรรมและรายละเอียดการจัดกลุ่มและงานที่มอบหมายชุดวิชาที่สัมมนาเสริม/เข้ม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 ชุดวิชาดังแนบ   (53704 53711), (53705 53708 โหลดแบบไฟล์เดียว / แบบแบ่งไฟล์ 1,2) , (58703 58710) , 58711   (59701 59708) ,59702 59709 update 5/2/55 ,59705

 -  กำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้มชุดวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554  ดังแนบ                                                                               - ชุดวิชา58708 
    - ประมวลสาระชุดวิชา 
หน่วยที่1  หน่วยที่2  หน่วยที่3  หน่วยที่4  หน่วยที่5  หน่วยที่6 หน่วยที่7  เพิ่มเติมหน่วยที่7  หน่วยที่8  หน่วยที่9   หน่วยที่10 หน่วยที่11  หน่วยที่12  หน่วยที่13    หน่วยที่15

3. แบบฟอร์ม/แนวปฏิบัติ/เกณฑ์/ทำเนียบรุ่น

-  แบบฟอร์มการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ วพ.

แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ วพ.ฯ

- เกณฑ์และรายชื่อวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่ วพ. 1,2,3,4,5,6

- แนวปฏิบัติ/แบบฟอร์มในการตรวจบทคัดย่อ วพ./IS ดังแนบ

- ทำเนียบรุ่นปีการศึกษา 52 บัณฑิตศึกษา เอกสิ่งแวดล้อม กลุ่ม1 , กลุ่ม2 , กลุ่ม3 , กลุ่ม4 , กลุ่ม5 , กลุ่ม6 ,กลุ่ม7, บริหาร รพ.กลุ่ม 1. กลุ่ม 2 กลุ่ม 3, สาธารณสุข กลุ่ม1 , กลุ่ม2 , กลุ่ม3 , กลุ่ม4

     4.2 ระดับปริญญาตรี

   1.การจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา

   1.1  หลักเกณฑ์การจัดอบรมเข้ม(พิเศษ)
  
 1.2  ช่วงระยะเวลาการจัดอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา
          1) จัดหลังสอบภาคไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณต้นเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
          2) จัดหลังสอบภาคไล่ภาคการศึกษาที่  2 ประมาณต้นเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนกรกฎาคม
          3) การตรวจสอบชุดวิชาที่จัดอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา และรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การจัดอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชาตามข้อ 1.1 สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
               3.1) ภาคการศึกษาที่ 1 ตรวจสอบได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
               3.2) ภาคการศึกษาที่ 2 ตรวจสอบได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม

    1.3 รายชื่อชุดวิชาที่จัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2554 (ปรับแก้ไขข้อมูลณวันที่ 20 มิ.ย.55)
         

 2. แนะนำการเรียนชุดวิชา

ชุดวิชา50101  ชุดวิชา50102  ชุดวิชา52302  ชุดวิชา52303  ชุดวิชา 53304   ชุดวิชา53405   ชุดวิชา54110   ชุดวิชา55302   ชุดวิชา55303   ชุดวิชา55305  ชุดวิชา55312   ชุดวิชา57301  ชุดวิชา57203   

3.ข้อมูลการเรียนในแต่หลักสูตรของสาขาวิชา

 หลักสูตรแพทย์แผนไทย

1.ข่าวประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

       หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2552

2.ข้อมูลการเรียนชุดวิชาต่างๆในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

       - 2.1 ชุดวิชา 55315 นวดแผนไทย 2
เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดวิชานวดแผนไทย 2 ผ่าน web casting ครั้งที่ 1 หน่วยที่ 1-5 สอนวันที่ 9 มี.ค. 54 เวลา 11.00-12.00 น. ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค.54

เพิ่มเติมหน่วยชุดวิชา55315  
หน่วยที่9  หน่วยที่10

    -   เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดวิชานวดแผนไทย 2 ผ่าน web casting ครั้งที่ 2  ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษ.ย.54  (หากโหลดไม่ได้ ขอให้กด Refresh อีกครั้ง)
      -
เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดวิชานวดแผนไทย 2 ผ่าน web casting ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษ.ย.54  (หากโหลดไม่ได้ ขอให้กด Refresh อีกครั้ง)
          
     -  ดูชุดวิชานวดแผนไทยระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย   โดยให้เลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และใส่รหัสชุดวิชา จากนั้นเลือกเข้าระบบล็อคอิน ให้ใส่รหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

      - 2.2 ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
       ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย หากไม่ได้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1 ที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว จะไม่สามารถเข้ารับการฝึกปฏิบัติในครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจากต้องนำรายงานผลการฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1 มาใช้ในการฝึกปฏิบัติครั้งที่ 2"

    กำหนดการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55307 ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย.54
        1) ปกคู่มือการฝึกปฏิบัติ 55307
        2)
คู่มือฝึกปฏิบัติ 55307 
            (คู่มือฝึกปฏิบัติมีทั้งหมด 5 ส่วน เนื่องจากด้วยข้อจำกัดของการ upload ข้อมูลที่ไม่สามารถ upload ข้อมูลใหญ่ๆขึ้นเวบได้ครั้งเดียว จึงมีความจำเป็นต้องแบ่งข้อมูลให้เล็กลงจึงจะ upload ข้อมูลได้) ดังนั้นขอให้นักศึกษา download ข้อมูลให้ครบ 5 ส่วนดังนี้
             - ส่วนที่1 คำนำ
             - ส่วนที่2 รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ
             - ส่วนที่3 รูปแบบการจัดทำรายงานและรูปแบบการประเมินผล(เอกสารหมายเลข1-3)
             - ส่วนที่4 รูปแบบการจัดทำรายงานและรูปแบบการประเมินผล(เอกสารหมายเลข4-5)
               - ส่วนที่5 รูปแบบการจัดทำรายงานและรูปแบบการประเมินผล(เอกสารหมายเลข6-7)

 
        3) กำหนดการฝึกปฏิบัติชุด 55307           
            - 
กำหนดการฝึกปฏิบัติชุด 55307  ครั้งที่ 1    
            -
กำหนดการฝึกปฏิบัติชุด 55307  ครั้งที่ 2
 
 หมายเหตุ
  มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกปฏิบัติชุด 55307 ใหม่ 
               หากได้กำหนดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง 14 ก.พ.55

                                     
                                                                                            

       - 2.3 ชุดวิชา 55312

       -2.4ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55311

        -2.5 ชุดวิชา 55319
        การฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55319
       1) กำหนดการฝึกปฏิบัติ ปี54   update: 16 ส.ค.54
   

   - 2.6 ชุดวิชา 55316 การฝึกปฎิบัตินวดไทย
          
       1)  กำหนดการฝึกปฏิบัตินวดไทย  update: 10 ก.พ.55
           
  1.1 บันทึกแจ้งเกี่ยวกับการฝึกปฎิบัตินวดไทย
     
        1.2 คำชี้แจง
             1.3 ตารางศูนย์ฝึกปฏิบัติ
             1.4 ตารงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
             1.5 สรุปคะแนนฝึกปฏิบัติ แบบประเมินฝึกตามมอบหมาย แบบประเมินฝึกทักษะ
        2) คู่มือการฝึกปฏิบัตินวดไทย update: 10 ก.พ.55
             เนื่องจากด้วยข้อจำกัดของการ upload ข้อมูลที่ไม่สามารถ upload ข้อมูลใหญ่ๆขึ้นเวบได้ จึงมีความจำเป็นต้องแบ่งข้อมูลให้เล็กลงจึงจะ upload ข้อมูลได้ ดังนั้นข้อมูลที่แบ่งได้มีทั้งหมด 5 ส่วน โดยจะต้อง upload  ทั้งหมด ดังนี้  
     ส่วน1   ส่วน2    ส่วน3   ส่วน4   และ ส่วน5

          3) ศูนย์ฝึกปฏิบัตินวดไทย  (ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ)    

           4) เอกสารประกอบการฝึกตามมอบหมาย
                    4.1 คำอธิบาย(pain scal) 

                    4.2 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนบันทึกผู้ป่วย
                         4.2.1 การเขียนบันทึกผู้ป่วยด้านการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์

                          4.2.2 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่่วยด้านการนวดไทยแบบสำนัก 

                    4.3 แบบฟอร์มสรุปคะแนนอาจารย์ผู้ควบคุม

                    4.4 แบบรับรองการฝึกปฏิบัติลักษณะกรณีศึกษา

                    4.5 รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ

                    4.6 รูปแบบการเขียนรายงาน

 
 
       - 2.7 ชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1 

     

หลักสูตรอาชีวอานามัยและความปลอดภัย

1.ข่าวประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

       - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คลิก  

       - แจ้งการปิดหลักสูตรเดิมและขยายเวลารับสมัครภาค 2/253 สำหรับนักศึกษาเก่า

       - นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะเข้าอบรมประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มี NoteBook ขอให้ติดมาในวันเข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้วย

       นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้ลงทะเบียนชุดวิชา 54113 อุตสาหกรรม:การประเมิน และชุดวิชา 54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย รวมชุดวิชาอื่นๆ ของโครงสร้างหลักสูตรฯ สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลชุดวิชาและโหลดชุดวิชาได้ที่ ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเลือกในหัวข้อสรุปเนื้อหารายวิชา

 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

1.ข่าวประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

  - 2) ข่าวสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต   14 มี.ค.55

      - 1) ประกาศสำหรับผู้สมัครเรียนปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2553

   

 

 5.การรับสมัครงาน                                                                      

      5.1งานภายนอกสาขาวิชาและองค์กร

       แหล่งงาน เพิ่มเติม 1 แหล่ง(ด่วนที่สุด)
(ข้อมููล up date เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555)

      5.2งานภายในสาขาวิชาและองค์กร
รับสมัครงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
     - รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้
    
 1. ด้านแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง
           ปริญญาเอก/โท ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์/สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย และมีประสบการณ์การสอนด้านการแพทย์แผนไทยหลังจากที่ได้รับอนุญาต   และ
       2. ด้านบริหารสาธารณสุข  จำนวน 1 ตำแหน่ง
            ปริญญาเอก/โททางบริหารสาธารณสุข/บริหารโรงพยาบาล/การจัดการสุขภาพ/สาธารณสุขศาสตร์ และ
            2.1 มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
            2.2 มีประสบการณ์ทำานในหน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล

            ทั้งนี้สอบถามข้อมููลเพิ่มได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสมัครได้ที่หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
      

6.การประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผ่านมา                                                                  

  แจ้งรายชื่อชุดวิชาที่จัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2554  โดยคลิกชุดวิชาที่จัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
             ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาได้ที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2504 7531-4                                                                                                                            1 ก.พ.55

      1)แจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2554
        ตามที่ปรากฎมีอุทกภัยทั้วทั้งภาคเหนือและภาคกลาง โดยทางฝ่ายวิชาการได้หารือส่วนต่างๆ ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยมีแนวปฏิบัติในเบื้องต้น ดังนี้
    1)ยังคงกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ตามปฏิทินการศึกษาที่กำหนดไว้เดิมทุกกิจกรรม
    2) กรณีที่นักศึกษารายใดยังไม่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนตามช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยด่วนที่สุด 

   

 

No data in the database
ติดต่อสอบถามข้อมูล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-8031-3 หรือสายตรง 0-2503-3610    

โทรสาร 0-2503-3570

Email: hsoffice@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 195536 คน

    ActiveUsers = 1
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.