กลับหน้าแรก มสธ.
School of health science
| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการ | ข่าวและข้อมูลการเรียน |  การจัดการความรู้
Administrator
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้

 

สีกับสุขภาพ
สีกับสุขภาพ
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
  คุณจันทนา ปราการสมุทร
  ผู้ช่วยวิทยากร :
  เอมอร ผิวเหลือง
วันที่/ระยะเวลา :
  6 มิถุนายน 2555
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
  ห้องประชุม 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
 
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
 
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
รายงานผลการเข้าอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์องค์ประกอบ
อบรมหลักสูตรการใช้ Factor ANalysis
เนื้อหาโดยสังเขป :
  ด้วยอ.เนตรชนก เจริญสุขได้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ Factor Analysis และสรุปผลการเข้าอบรมดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ในการทำวิจัยนั้นสิ่งที่สำคัญ คือ การมีองค์ประกอบของตัวแปรที่ดีเพื่อทำให้งานวิจัยนั้นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในเชิงปริมาณ ถือเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรแฝงเชิงสำรวจประเภท Factor ANalysis ได้ โดยในกระบวนการวิเคราะห์นั้นต้องมีการเลือกตัวแปร ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การสกัด องค์ประกอบ การหมุนแกน การวิเคราะห์แปลผล และการคำนวณองค์ประกอบ วิเคราะห์ความเที่ยง จึงจะทำให้ได้องค์ประกอบที่ดี ซึ่งในการวิเคราะห์นี่สามารถใช้กับ PRogrme SPSS ได้ โดยจะสามารถแปลความหมายนั้ำหนักขององต์ประกอบท่ต้องการได้จากผลวิเคราะห์นั้นต้องผ่านเกณฑ์ขั่นต่ำ คือ ±0.30 to ±0.4 และต้อง ≥ 0.70 จึงจะเป็นการระบุถึงองค์ประกอบที่ดี ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งการใช้โปรแกรม SPSS
  วิทยากร :
 
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  10 .มกราคม 2555
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
  ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารบริการ 1 ชั้น 4 มสธ.
 
 
สรุปรายงานการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื้อหาโดยสังเขป :
  สรุปรายงานการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ตามที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปนำเสนอผลการวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Sigma Theta Tau International 41th Biennial Convention ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2554 โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสภาการพยาบาลนั้น ขอสรุปรายงานการไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 1. การประชุม แบ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม การศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุม 1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม (Pre-convention workshop) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ในเรื่อง “People and Knowledge: Improving Health Care through Disseminating Nursing Research Writing Workshop” มีรายละเอียดดังนี้ 1.1.1 หัวข้อแรก Hospital-Based Nursing Research เน้นความสำคัญของการทำวิจัยของพยาบาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และเพื่อระบุวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยสรุปการวิจัยเป็นสิ่งที่บูรณาการอยู่ในการปฏิบัติของพยาบาล ทั้งนี้องค์กร ต้องจัดสิ่งสนับสนุนต่อการทำวิจัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย และสนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย 1.1.2 หัวข้อที่สอง การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร ประเด็นสำคัญ คือ กระบวนการเตรียมการเพื่อการตีพิมพ์งานวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารนานาชาติ โดยควรจะเลือกวารสารเป้าหมายที่จะตีพิมพ์ ซึ่งมีพันธกิจสอดคล้องกับเรื่องวิจัยที่ทำและสอดคล้องกับเป้าหมายของตน จากนั้นต้องจัดทำ Manuscript โดยมี guideline และ format ในการจัดเตรียม Manuscript ให้เป็นไปตามวารสารที่ต้องการจะตีพิมพ์ สำหรับผู้เขียนมือใหม่ ควรหาพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นบัดดี้ในการเขียน ซึ่งควรเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ และให้การ feedback ตามความเป็นจริง กรณีที่งานวิจัยเรื่องเดียวกันเขียนตีพิมพ์มากกว่า 1 เรื่อง ขอให้ระวังการคัดลอกงานวิจัยของตนเอง ห้ามใช้เนื้อหาประโยค/ข้อความเดิมในเรื่องที่ตีพิมพ์ไปแล้ว อาจใช้วิธีอ้างอิงแทนการกล่าวซ้ำ 1.1.3 หัวข้อที่สาม การตีพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ประเด็นสำคัญคือ จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายว่าจะเขียนเพื่ออะไร ประเด็นต่อมาคือแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือ เป็นบทความหรือตำรา ใครคือผู้อ่าน หุ้นส่วนที่ช่วยให้สามารถขายหนังสือได้ดีขึ้น จะมีชื่อใครร่วมในการเขียนหรือเขียนความเห็นต่อหนังสือที่ช่วยส่งเสริมการขายให้กับหนังสือนี้ สิ่งที่ควรทำวิจัย/หาข้อมูล คือ มีหลักสูตรใดที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้หนังสือนี้ประกอบ หนังสือนี่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาที่พบในปัจจุบันหรือไม่ ตลาดหนังสือในปัจจุบัน ได้แก่ ราคา หนังสือคู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย/ผู้อ่าน ฯลฯ การเลือกสำนักพิมพ์ ให้ดูว่ามีรายการหนังสืออะไรอยู่บ้าง และผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร ผู้เขียนของสำนักพิมพ์นี้มีใครบ้าง ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขนาดใหญ่/เล็ก เทคโนโลยีการพิมพ์ การมี e-book ด้วยหรือไม่ มีความสนใจในงานของเราเพียงใด และควรมีการพูดคุยกับ ผู้จัดการของสำนักพิมพ์นั้นๆ เกี่ยวกับการจัดการ 1.2 การศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่ The University of Texas ที่ Arlington College of Nursing ในวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ในภาคเช้า โดยวิธีการ Simulation มีการจัดห้องสำหรับการเรียนการสอนสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย ห้องฉุกเฉิน ห้องบำบัดวิกฤติ (ICU) ห้องทำคลอด ห้องดูแลเด็ก (Pediatric Unit) ห้องผู้ป่วยผู้ใหญ่ทางอายุรกรรมและศัลยกรรม (Adult Medical-Surgical Unit) รวมทั้งทีมผู้สอนที่มีความชำนาญทางด้านกู้ชีพที่บ้าน (In house rescue) การดูแลป้องกัน (Stabilization) การพัฒนาทักษะการกู้ชีพ ห้องสำหรับพัฒนาศักยภาพและความผาสุกของญาติเพื่อส่งเสริมการติดต่อสื่อสารและพัฒนาทักษะ และห้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก (debriefing room) นอกจากนี้แต่ละเตียง ยังมีสถานีการเรียนรู้โดยมี audio –visual สำหรับติดต่อสื่อสารและบันทึกภาพ 1.3 การประชุมวิชาการ เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2554 การจัดประชุมในแต่ละวัน จะมีการอภิปรายในห้องใหญ่ การมอบรางวัลแก่พยาบาลที่มีผลงานดีเด่น หรือได้รับทุนการวิจัยจาก STTI และให้พยาบาลที่ได้รับรางวัลเป็นผู้บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง สลับกับการจัดห้องประชุมย่อยเพื่อให้มีการปาฐกถา หรือนำเสนอผลการวิจัยด้วยวาจาในหัวข้อทางการพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เลือกเข้าฟังตามหัวข้อที่สนใจ การจัดวเลาให้ชมการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ และการให้ชมนิทรรศการของหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มาแนะนำหลักสูตรและการฝึกอบรมนสำหรับพยาบาล บริษัทเอกชนที่จำหน่ายอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องมือทางการแพทย์/พยาบาล และสำนักพิมพ์ที่จัดจำหน่ายหนังสือทางการพยาบาล โดยสรุปจากการได้เข้าร่วมประชุมตลอดตามโปรแกรม สาระสำคัญที่ได้จากการประชุมเน้นความสำคัญของบทบาทพยาบาลทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษา และการวิจัย โดยจุดเน้นในการประชุมครั้งนี้คือ Evidence-based Practice ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติทางการพยาบาลที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้มาใช้ในการกำหนดวิธีการพยาบาลที่เป็นการปฏิบัติที่ดี กำหนดเป็นแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับผู้อื่นนำไปใช้ต่อยอด และมีการให้รางวัลแก่พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ด้านการวิจัย การจัดการศึกษาการพยาบาล การปฏิบัติงานพยาบาลที่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งที่เกษียณแล้วและที่ปฏิบัติงานพยาบาลในปัจจุบันมีการพัฒนาตนและพัฒนางานอยู่เสมอ 2. ผลงานที่นำเสนอ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The Outcomes of Interdisciplinary Intervention Program for Diabetes Type 2 Self-management of Private Clinics in Bangkok Metropolis” ในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม 2554 ในช่วงเวลา 11.00-12.30 น. ซึ่งมีการนำเสนอจำนวน 3 เรื่อง ๆ ละ 15 นาที และให้ผู้ฟังถาม 5 นาที ทั้งนี้ได้มีการส่งบทคัดย่อให้ผู้จัดการประชุมไป Upload ให้ผู้เข้าอบรมสามารถ download ได้
  วิทยากร :
  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  29 ตุลาคม 2554 - 2 พฤศจิกายน 2554
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
  ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
ไมเกรนและmigraine
โครงการหน่วยงานน่าทำงาน
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
  รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
 
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
 
 
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 (การจัดการความรู้)
1. ผลการดำเนินการการจัดความรู้ ตัวชี้วัดที่ 7.3
เนื้อหาโดยสังเขป :
  1. ผลการดำเนินการการจัดความรู้ ตัวชี้วัดที่ 7.3
  วิทยากร :
 
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
 
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 (การจัดการความรู้)
2. แผนยุทธศาสตร์ปี 2553-2557
เนื้อหาโดยสังเขป :
  2. แผนยุทธศาสตร์ปี 2553-2557
  วิทยากร :
 
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
 
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 (การจัดการความรู้)
3. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2553
เนื้อหาโดยสังเขป :
  3. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2553
  วิทยากร :
 
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
 
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 (การจัดการความรู้)
4. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2552
เนื้อหาโดยสังเขป :
  4. รายงานการประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2552
  วิทยากร :
 
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
 
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 (การจัดการความรู้)
5. รายงานผลการจัดการความรู้ (รอบ 6 เดือน)
เนื้อหาโดยสังเขป :
  5. รายงานผลการจัดการความรู้ (รอบ 6 เดือน)
  วิทยากร :
 
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
 
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เนื้อหาโดยสังเขป :
  คณะกรรมการKMวส.
  วิทยากร :
 
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
 
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
แลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
เนื้อหาโดยสังเขป :
  ขอข้อประกอบการบรรยาย
  วิทยากร :
  รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  4 พ.ย.52
จำนวน:ชั่วโมง :
  1
 เวลา :
  12.00-13.00 น.
  สถานที่ :
  ห้องประชุม 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
แลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ประจำเดือนตุลาคม 2552
มากินมะรุมกันเถอะ
เนื้อหาโดยสังเขป :
  ข้อมูลประกอบการฟังบรรยาย
  วิทยากร :
  อ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  7 ตุลาคม 2552
จำนวน:ชั่วโมง :
  1
 เวลา :
  12.00-13.00 น.
  สถานที่ :
  ห้องประชุม 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
แลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ประจำเดือนกันยายน 2552
การนวดเพื่อสุขภาพ
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
  อ.กิตติ ลี้สยาม
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  2 ก.ย.52
จำนวน:ชั่วโมง :
  1
 เวลา :
  12.00-13.00 น.
  สถานที่ :
  ห้อง 3045 ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
แลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2552
อัลมอนด์หยดน้ำแห่งความชุ่มชื่น
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
  รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  5 ส.ค.52
จำนวน:ชั่วโมง :
  1
 เวลา :
  12.00-13.00 น.
  สถานที่ :
  ห้อง 3045 ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 
แลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
ผลกระทบของแอลกอฮอล์ ที่ไหลผ่านอวัยวะในร่างกาย
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
  รศ.ดร.เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  1 ก.ค.52
จำนวน:ชั่วโมง :
  1
 เวลา :
  12.00-13.00 น.
  สถานที่ :
  ห้อง 3045 ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 

TOP
แลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2552
ข้าวโพด
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
  ผศ.สิริรัตน์ สุวณิย์เจริญ
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  3 มิ.ย.52
จำนวน:ชั่วโมง :
  1
 เวลา :
  12.00-13.00 น.
  สถานที่ :
  ห้อง 3045 ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 

TOP
แลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2552
หน้าร้อนกับ 8 โรคร้าย
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
  รศ.สุรเดช ประดิษฐบาทุกา
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  6 พฤษภาคม 2552
จำนวน:ชั่วโมง :
  1
 เวลา :
  12.00-13.00 น.
  สถานที่ :
  ห้องประชุม 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...
 

TOP
วช.กับงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศกับผลกระทบทางสุขภาพ...ควรมีทางออกอย่างไร
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
  รศ.ปีติ พูนไชยศรี
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  23-24 มีนาคม 2552
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
  ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
 
 

TOP
การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
เนื้อหาโดยสังเขป :
 
  วิทยากร :
  รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
  ผู้ช่วยวิทยากร :
 
วันที่/ระยะเวลา :
  9-13 มีนาคม 2552
จำนวน:ชั่วโมง :
 
 เวลา :
 
  สถานที่ :
  ณ ห้องประชุมชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก
 
 

TOP
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.