ประวัติ
ชื่อ-สกุล
E-mail
ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
laascchu@stou.ac.th
ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์
   
การศึกษา
  ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ค.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ตำแหน่ง
  ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางบริหาร
รองศาสตราจารย์
กรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์
กรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ชุดวิชาที่รับผิดชอบ
  ปริญญาตรี



ปริญญาโท
การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์กับสังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
วิทยานิพนธ์ 2
ประสบการณ์ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ


ความชำนาญทางวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติวิจัย ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
หน่วยการสอน
ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. "เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9 หน้า 1-124. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
_______. "เทคโนโลยีการสื่อสารกับงานสารนิเทศ." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร หน่วยที่ 11 หน้า 479-536. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
_______. "แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 1 หน้า 1-51. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
_______. และวิชัย รัชตนาวิน. "อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 6 หน้า 311-402. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2530.
_______. "ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมไทย." ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 15 หน้า 709-775. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
_______. "ไฟฟ้ากระแสสลับ." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 3 หน้า 93-169. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
_______. "มนุษย์กับวิทยาศาสตร์." ใน เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม ฉบับปรับปรุง หน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.2-10.3 หน้า 167-219. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
_______. "วงจรไดโอด." ใน เอกสารการสอนรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร หน่วยที่ 2 หน้า 53-122. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
_______. และวิชัย รัชตนาวิน. "ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า." ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 8 หน้า 526-581. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
_______. "เครื่องใช้ไฟฟ้าทำความร้อนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์." ใน เอกสารการสอน ชุดวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 5 หน้า 227-310 นนทบุรี : สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
_______. "เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 7 หน้า 403-524. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
_______. "เครื่องรับโทรทัศน์." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร หน่วยที่ 8 หน้า 215-351. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. "เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์" ใน ประมวลสาระชุดวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9 หน้า 2-123. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
_______.และทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. "มนุษย์กับวิทยาศาสตร์" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับ อารยธรรม หน่วยที่ 10 หน้า 149-214. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2538.
_______.ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์, หน่วยที่ 12 หน้า 357-451. นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
_______.และชนัด เผ่าพันธ์ดี. "อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์, หน่วยที่ 14 หน้า 533-588. นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
_______. "ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโทรคมนาคม" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม, หน่วยที่ 5 หน้า 251-362. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
_______. "ไฟฟ้าและการใช้งาน." ใน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 12 นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
_______. "หลักฟิสิกส์ประยุกต์." ใน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 11 นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.


ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์