กลับหน้าแรก มสธ.
School of Liberal Arts
| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา | โครงการ/งานวิจัย | กิตติเมธี | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | แหล่งวิทยาการ | ข้อมูลการเรียนประกันคุณภาพการศึกษา | การจัดการความรู้ | ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ | 
Administrator
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสาขาวิชา

 

 

 
ความเป็นมา

ความเป็นมาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการด้านวิชาการอันหลากหลายของบุคคลและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงเปิดสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 12 สาขาวิชา ให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีหลักการว่าบัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตในสาขาวิชาใด พึงเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้มอบหมายให้สาขาวิชาศิลปศาสตร์รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาพื้นฐานทั่วไปในหมวดวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ไทยศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

          นอกจากนี้สาขาวิชาศิลปศาสตร์ยังได้เปิดสอนชุดวิชาต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่สาขาวิชาอื่น และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร เพื่อเป็นบริการทางวิชาการแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป โดยใช้หลักการให้การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

 
วัตถุประสงค์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์แก่บุคลากรที่ประสงค์จะพัฒนาวิชาชีพของตนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาที่ให้บริการ และอำนวยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ
  3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อบูรณาการวิชาการด้านต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคลากรแต่ละอาชีพ
 

 
ผู้บริหารปัจจุบัน

 
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี                  

 
 
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ปัณฉัตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี                                                          

 
 
 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

 

อาจารย์มนต์ชัย  แซ่เตีย

 

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

 

           ^Top

 
ปรัชญา

          สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา และภาษา การบริการ ทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 
วิสัยทัศน์

                สาขาวิชาศิลปศาสตร์มุ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา ภาษา รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่ความเป็นสากล

 
พันธกิจ

                สาขาวิชาศิลปศาสตร์มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทุกสาขาวิชา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านสารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา ภาษา  ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา บนพื้นฐานแนวคิดการเปิดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการบริการทางวิชาการแก่สังคม การค้นคว้าวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.