กลับหน้าแรก มสธ.
School of Political Science
| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการ | ข่าวและข้อมูลการเรียน | กระดานสนทนา
Administrator
School of Political Science
School of Political Science

 

 

 

 

กำหนดการจัดสัมมนาเข้ม ชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 2 3 และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

กำหนดการจัดสัมมนาเข้ม

ชุดวิชา  วิทยานิพนธ์ 1 2 3  และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประจำภาคการศึกษาที่  2/2554

 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

กำหนดวันสัมมนา (เริ่ม เวลา 09.00 น.)

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

ขอให้ส่งงานมาให้อาจารย์พิจารณา และติดตามความคืบหน้า

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล

ขอให้ส่งงานมาให้อาจารย์พิจารณาและโทรคุย

3. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์  ชัยนาม

3  มีนาคม  2555

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์  คำสุข

1 มีนาคม  2555

5. รองศาสตราจารย์รสลิน  ศิริยะพันธุ์

3 มีนาคม  2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.

6. อาจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี

21  มีนาคม  2555

7. อาจารย์ ดร.วรวลัญช์  โรจนพล

3  มีนาคม  2555

 

หมายเหตุ   1.  ขอให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเข้มทุกท่านจัดเตรียมรายงานความก้าวหน้า ปัญหา
                         อุปสรรคในการจัดทำวิทยานิพนธ์ เพื่อนำเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทาง
                         ในการแก้ไขต่อไป

                      2.  สำหรับนักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้จัดให้มีการสัมมนาเข้ม ขอให้ประสานขอ
                         คำปรึกษากับท่านอาจารย์ได้โดยตรงตามความสะดวกของอาจารย์และนักศึกษา

                      3.  การสัมมนาเข้มเริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่านักศึกษาทุกท่านจะได้
                        รับคำแนะนำ

                      4.  ขอให้นักศึกษาโทรแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมสัมมนาที่ฝ่ายเลขานุการกิตบัณฑิตศึกษา

                          โทรศัพท์ 0-2504-8356-9 น.ส.นภารัตน์ หรือ น.ส.อารีรัตน์

 
   
รายชื่อนักศึกษาในการสัมมนาเสริม

1. ชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ สบฑ 80711.pdf

2. ชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม สบฑ 80703.pdf

3. ชุดวิชาการสื่อสารทางการเมือง สบฑ 83706,83712.pdf

4. ชุดวิชาสหวิทยาการทางรัฐศาสตร์ สบฑ 83701.pdf

6. ชุดวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ สบฑ 83711.pdf

7. ชุดวิชาปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ สบฑ 83704.pdf

8. ชุดวิชากระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ สบฑ 83705,83714.pdf

9. ชุดวิชาประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น สบฑ 83707.pdf

 
   
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยฯ (Dhonburi Rajabhat University) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2554-มีนาคม 2555) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดุรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://arc.dru.ac.th/e-journal/index.php หรือสอบถามได้ที่สำนักงานโครงการฯ โทร. 02-4721254 และ 02-8901801 ต่อ 6041

 
   
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ปีการศึกษาที่ 2-2554
 
   
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ได้สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร แผน ข ได้นำเสนอผลงานวิจัย เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 และเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอยแก่น ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th/gradresearch13/
 
   
การประชุมวิชาการนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.cmu.ac.th/agrc/
 
   

TOP
ประชาสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

ประชาสัมพันธ์แหล่งเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้

 http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M3.htm

 
   

TOP
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ApplyMaster1.htm
 
   

TOP
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2555 โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.agrc2012.org หรือ 0-5394-2406

ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น  จัดการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 7 วันที่ 27 ตุลาคม 2554 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.dpu.ac.th/researchcenter/adm

 
   

TOP
ประเด็นสำคัญเตรียมตัวสอบ 80101
 
   

TOP
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงาน
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2554 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.sci.rmuti.ac.th/grad23
 
   

TOP
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554
    ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ผู้สนใจสามารถ Download ประกาศ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/default.asp ---> ไปที่หัวข้อ ทุน/ รางวัล วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ----> ไปที่หัวข้อ สมัครขอทุน วพ. /ดุษฎีนิพนธ์
 
   

TOP
เรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
   

TOP
ผลิตภัณฑ์สาขาวิชารัฐศาสตร์

 
   

TOP
เรื่อง ขอให้ระงับใช้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมแห่งชาติ พ.ศ.2552
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   

TOP
แจ้งนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ทราบ

ด้วยสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ มีกำหนดเปิดสอนครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2553 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสชุดวิชาใหม่คือ 81313 หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ เปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสชุดวิชาเป็น 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (แต่เนื้อหาของชุดวิชายังคงเดิม และใช้เอกสารการสอนเดิม)

 

                สาขาฯ จึงขอชี้แจงให้นักศึกษาทราบ ดังนี้

 

1.       กรณีนักศึกษาเก่า

1.1      นักศึกษาเก่าที่เคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81313 หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ แล้วยังสอบไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้เปลี่ยนชื่อและรหัสชุดวิชาเป็น 81314 เบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ แต่ไม่ต้องซื้อเอกสารการสอน

1.2      นักศึกษาเก่าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81313 หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ ให้ลงทะเบียนเรียน โดยใช้ชื่อและรหัสชุดวิชาใหม่คือ 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ และต้องซื้อเอกสารการสอนด้วย

 

2.       กรณีนักศึกษาใหม่

2.1      นักศึกษาที่สมัครเข้าใหม่ ในปี 2553 หากจะลงทะเบียนเรียนขอให้ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552

 

 

 
   

TOP
ปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา 81312 และได้จัดทำ CD เสียงประกอบชุดวิชา และได้ยกเลิกการสอนเสริม
 
   

TOP
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
   

TOP
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา
 
   

TOP
รายชื่อชุดวิชาที่มีการออกข้อสอบอัตนัยและปรนัยรวมกัน
 
   

TOP
ใบสั่งจองเสื้อ
  download ใบสั่งจองเสื้อสาขาวิชารัฐศาสตร์
   

TOP
ใบสมัครสมาชิกชมรมรัฐศาสตร์

ใบสมัครสมาชิกชมรมรัฐศาสตร์

  download ใบสมัคร
   

TOP
จดหมายข่าวสาขาวิชารัฐศาสตร์ (Knowledge Management : KM)
 
   

TOP
คำแนะนำในการศึกษาและเตรียมตัวสอบชุดวิชา 80308
คำแนะนำในการศึกษาและเตรียมตัวสอบชุดวิชา 80308
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
คำแนะนำในการตอบข้อสอบอัตนัย

คำแนะนำในการตอบข้อสอบอัตนัย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
สาขาวิชารัฐศาสตร์ปรับปรุงเอกสารการสอน

เรียน  นักศึกษาทุกท่านทราบ

เรื่อง   สาขาวิชารัฐศาสตร์ปรับปรุงเอกสารการสอน

ในภาคการศึกษาที่ 1/2552 สาขาวิชารัฐศาสตร์ปรับปรุงเอกสารการสอน จำนวน 2 ชุดวิชา คือ

 

                1. ชุดวิชา       80101    ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

                2. ชุดวิชา       82423    การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

 

                นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนทั้งสองชุดวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 1/2552 (สอบเดือนตุลาคม 2552) จะต้องสั่งซื้อเอกสารการเรียนการสอนฉบับปรับปรุงด้วย และสำหรับชุดวิชา 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย สาขาฯ ได้งดการสอนเสริมชุดวิชาดังกล่าวตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2552 และได้จัดทำเป็น CD ประกอบชุดวิชา จำนวน 8 แผ่น จำหน่ายแก่นักศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคา ซึ่งสาขาฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

                สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ /2551 ซึ่งจะสอบในเดือนสิงหาคม 2552 นักศึกษายังคงใช้เอกสารการสอนฉบับเดิม

 

ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 สาขาวิชารัฐศาสตร์ปรับปรุงเอกสารการสอน จำนวน 1 ชุดวิชา คือ

 

                1. ชุดวิชา       81312    หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวจะต้องสั่งซื้อเอกสารการสอนฉบับปรับปรุง

 

 
   

TOP
เอกสารโสตทัศน์ชุดวิชา 80202 หน่วยที่ 8-15

แก้ข้อความในเอกสารโสตทัศน์

  • หน่วยที่ 8 โสตทัศน์ 8.10 (หน้า 23-24) ให้นักศึกษาแก้หัวข้อจาก "การควบคุมและการตัดสินผลการเลือกตั้ง" เป็น "ประวัติการเลือกตั้งของไทย"
  • หน่วยที่ 11 โสตทัศน์ 11.13 (หน้า 52) ให้นักศึกษาแก้เนื้อหาดังนี้  "รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 มาตรา 180 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมาถึงสภา"
  • หน่วยที่ 11 โสตทัศน์ 11.18 (หน้า 55) ให้นักศึกษาแก้เนื้อหาจาก "คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/3496" เป็น "คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496"
  download เอกสารโสตทัศน์คลิกที่นี่
   

TOP
เอกสารโสตทัศน์ชุดวิชา 80202 หน่วยที่ 1-7
  download เอกสารโสตทัศน์คลิกที่นี่
   

TOP
กระดานสนทนาของสาขาวิชารัฐศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ต้องการใช้กระดานสนทนาของสาขาวิชา

เรียน    นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์

         กระดานสนทนาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในทางรัฐศาสตร์ รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในสาขาวิชาเป็นสำคัญ ข้อความหรือกระทู้ที่แสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ นักศึกษา หรือผู้หนึ่งผู้ใด รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่มาจากแหล่งใดก็ตาม ถือว่าเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบทางกฎหมายของบุคคลผู้นั้น ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ ทั้งนี้หากสาขาวิชาฯ มีข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้นักศึกษาทราบ สาขาวิชาฯ จะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นข้อมูลจากสาขาวิชาฯ

         อนึ่ง กระดานสนทนาของสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นกระดานสนทนาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งหวังให้เป็นช่องทางหนึ่งของการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการ การใช้ข้อความใดๆ จึงควรเป็นไปอย่างสุภาพ และเป็นไปตามวิสัยวิญญูชนที่มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

  คลิกที่นี่
   

TOP
รายการข่าว

รายการข่าว "รัฐศาสตร์เพื่อประชาชน" ทุกวันอังคาร เวลา 18.00-19.00 น.
ทางคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เครือข่ายเพื่อการศึกษา

สถานีและคลื่นความถี่
กรุงเทพฯ AM 1467

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นสื่อกลางสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนนื้อหาชุดวิชาทางด้าน
รัฐศาสตร์และการเมืองทั่วไปและยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดความเห็นโดยทั่วไปและรับเรื่องราวร้องทุกข์อีกด้วย

ลำปาง AM549
ขอนแก่น AM621
สุราษฎร์ธานี AM1242
สงขลา AM 558
นครสวรรค์ AM936
กระบี่ AM 963
อุบลราชธานี AM 711
จันทบุรี AM 927
ระนอง FM 105.75
แม่ฮ่องสอน FM 102

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5033575, 02-5048356-9

 

Email: psoffice@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 65342 คน

    ActiveUsers = 1
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.