กำหนดการฝึกอบรม
ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (96409)

วัน-เวลา 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-12.00 13.00-14.45 15.00-16.30 19.00-22.00
วันแรก นักศึกษา
รายงานตัว
- พิธีเปิด
- ปฐมนิเทศ
กลุ่มสัมพันธ์ - กิจกรรมกลาง
- เลือกหัวหน้ากลุ่ม
บรรยายพิเศษ
ทางวิชาการ
วันที่สอง กิจกรรมกลาง กิจกรรม
บริหารโครงการ
กิจกรรม
บริหารโครงการ
กิจกรรม
บริหารโครงการ
กิจกรรม
บริหารโครงการ
วันที่สาม กิจกรรมกลาง กิจกรรม
บริหารโครงการ
กิจกรรม
บริหารโครงการ
กิจกรรม
บริหารโครงการ
เตรียมนำเสนอ
ผลงาน
วันที่สี่ นำเสนอผล
การบริหารโครงการ
บรรยายพิเศษ
ทางวิชาการ
บรรยายพิเศษ
(ต่อ)
สาระสังสันทน์
วันที่ห้า สรุปผล
การฝึกอบรม
- คติพจน์
- พิธีปิด
เดินทางกลับ

กิจกรรมการบริหารโครงการ ใช้โปรแกรม Microsoft Project

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเข้ม ได้ที่นี่ !!!


มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ
โทร.0 2504 7531-6 หรือ 0 2503 3872