แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 5

 

1. ภาพกราฟิกชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ แบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง

ก. 1 ประเภท ภาพกราฟิกบิตแมบ
ข. 2 ประเภท ภาพกราฟิกบิตแมบ ภาพกราฟิกเวกเตอร์
ค. 3 ประเภท ภาพกราฟิกบิตแมบ ภาพกราฟิกเวกเตอร์ ภาพกราฟิกแบบจิฟ
ง. 4 ประเภท ภาพกราฟิกบิตแมบ ภาพกราฟิกเวกเตอร์ ภาพกราฟิกแบบจิฟ ภาพกราฟิกแบบเจเพ็ก
จ. 5 ประเภท ภาพกราฟิกบิตแมบ ภาพกราฟิกเวกเตอร์ ภาพกราฟิกแบบจิฟ ภาพกราฟิกแบบเจเพ็ก ภาพกราฟิกแบบทิฟ
 

2. ภาพกราฟิกประเภทใดเมื่อแก้ไขภาพจะทำให้ภาพไม่เสียรูปทรง

ก. ภาพกราฟิกแบบทิฟ
ข. ภาพกราฟิกแบบจิฟ
ค. ภาพกราฟิกแบบเจเพ็ก
ง. ภาพกราฟิกเวกเตอร์
จ. ภาพกราฟิกบิตแมบ
 

3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการนำเข้าภาพโดยการสร้างภาพกราฟิกขึ้นใหม่

ก. การนำเข้าภาพกราฟิกโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างภาพกราฟิก
ข. การนำเข้าภาพกราฟิกโดยใช้กล้องวีดิทัศน์
ค. การนำเข้าภาพกราฟิกจากภาพของคลิปอาร์ตในซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์วินโดวส์
ง. การนำเข้าภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องกราดภาพ
จ. การนำเข้าภาพกราฟิกโดยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
 

4. เครื่องกราดภาพแบบราบ ใช้กราดภาพในลักษณะใด

ก. ภาพและวัสดุที่มีขนาดเล็ก
ข. ภาพและวัสดุที่มีขนาดใหญ่
ค. ภาพเครื่องหมายบนกระดาษ
ง. ภาพที่ต้องแปลงเป็นอักษร
จ. อักษรที่ต้องแปลงเป็นภาพ
 

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยการทำงานของเครื่องกราดภาพ

ก. ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพกราฟิก
ข. ซอฟต์แวร์พิมพ์ภาพกราฟิก
ค. ซอฟต์แวร์ออกแบบภาพกราฟิก
ง. ซอฟต์แวร์สร้างภาพกราฟิก
จ. ซอฟต์แวร์แปรภาพเป็นตัวอักษร

6. จอภาพชนิดผลึกเหลวมีลักษณะอย่างไร

ก. มีการ์ดแสดงผลแบบ Super VGA
ข. มีการ์ดแสดงผลแบบ VGA
ค. มีปืนอิเล็กตรอนอยู่ด้านหลังของจอภาพ
ง. เป็นหลอดแก้วสุญญากาศ
จ. แบบราบผิวด้านในเคลือบด้วยสารที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า์

 

7. หน่วยที่ใช้วัดความละเอียดของการพิมพ์ คืออะไร

ก. จุดต่อนิ้ว
ข. ตัวอักษรต่อวินาที
ค. ตัวอักษรต่อนาที
ง. หน้าต่อนาที
จ. พิกเซล
 

8. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานภาพกราฟิกแบบใดที่สร้างภาพโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการสร้างภาพ

ก. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานภาพกราฟิกแบบบิตแมบ
ข. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์
ค. ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพกราฟิก
ง. ซอฟต์แวร์แปลงข้อมูลภาพกราฟิก
จ. ซอฟต์แวร์ย่อขยายภาพกราฟิก
 

9. ในซอฟต์แวร์เพนต์ เครื่องมือใดใช้สร้างมุม 45 องศา

ก. เครื่องมือ curve
ข. เครื่องมือ line
ค. เครื่องมือ pencil ์
ง. เครื่องมือ fill
จ. เครื่องมือ brush
 

10. ข้อใดเป็นการจัดเก็บภาพตามหมวดหมู่ของภาพ

ก. การจัดเก็บรูปภาพที่มีนามสกุล .GIF ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน
ข. การจัดเก็บภาพลักษณะของบ้านแบบต่างๆไว้ในหมวดหมู่ของภาพบ้าน
ค. การจัดเก็บลักษณะของบ้านแบบต่างๆ ไว้ในแฟ้มข้อมูลภาพที่มีนามสกุล .GIF
ง. การบีบอัดภาพตามรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพที่มีนามสกุล .GIF
จ. การบีบอัดภาพตามรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพที่มีนามสกุล .PCX