ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (รหัสวิชา 96409)

 รศ. สำรวย กมลายุตต์
 ผศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
ผศ.วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์
 - บทนำ (02:26 นาที)  - หน่วยที่ 1 - 6 (07:44 นาที) - หน่วยที่ 12 - 15 (10:44 นาที)
- หน่วยที่ 7 - 11 (08:35 นาที)