กลับหน้าแรก มสธ.
School of Educational Studies

| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียน | การจัดการความรู้ |ดุษฎีบัณฑิต | แผนกิจกรรม |

Administrator
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสาขาวิชา

 

 

ความเป็นมา

         ประวัติและความเป็นมาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2522 คณะอนุกรรมการการศึกษาและจัดทำโครงการมหาวิทยาลัย เปิดซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นว่าศึกษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่สมควรได้รับการจัดตั้งขึ้นในระยะแรกมุ่งหมายที่จะเพิ่มวุฒิการศึกษาครูประจำการ โดยไม่ผลิตครูใหม่ เนื่องจากคณะอนุกรรมการสำรวจพบว่าเฉพาะใน โรงเรียนประถมศึกษามีครูประจำการจำนวนถึง 4 แสนกว่าคน ยังมีวุฒิต่ำกว่ามาตรฐานจำเป็นต้องรีบพัฒนาให้ครูเหล่านี้มีวุฒิในระดับ ปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย ในระยะแรก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอน 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาบริหารการศึกษา แขนงวิชามัธยมศึกษา และแขนงวิชาประถมศึกษา (ซึ่งรวมเอาวิชาเอกปฐมวัยศึกษาไว้ด้วย) โดยเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

         นอกจากนี้สาขายังต้องคำนึงถึงผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษา แต่ต้องมาประกอบอาชีพครู และต้องการจะเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเอง ดังนั้นในการทำงานของคณะอนุกรรมการ จึงได้กำหนดให้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 ปีด้วย ต่อมาได้เปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี อีก 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ แขนงวิชาการ แนะแนว แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนในปี 2536 จำนวน 3 แขนงวิชาคือ แขนงวิชาบริหารการศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนและแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในปี 2544 จะเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาอีก 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการแนะแนว แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ และแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้การศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาหรือมีคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตน
 2. เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และท้องถิ่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 3. เพื่อให้บริการด้านวิชาการด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาแก่ชุมชนและสังคม
 4. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคม
 5. เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในวิชาชีพศึกษาศาสตร์
 6. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการส่งเสริมการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
 
ปณิธาน
         สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตโดยเปิดโอกาสอย่างเสมอภาคให้ บุคลากร ประจำการทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มพูนความรู้ วิทยฐานะ ประสบการณ์และขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคลากรและสังคมให้เป็นบุคคลเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อประสมที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วย ตนเอง
 
วิสัยทัศน์

          องค์การชั้นนำที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยระบบการศึกษาทางไกล  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

 
ผู้บริหารปัจจุบัน

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
รศ.ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ ประธานกรรมการประจำสาขา
2
ผศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ  วงษ์ทิม รองประธานกรรมการประจำฝ่ายวางแผน
3
ผศ.ดร.สุวรรณี ยหะกร เลขานุการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 

สาส์นจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอต้อนรับท่านเข้าเยี่ยมชม สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2523 โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูประจำการให้มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น เป็นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถ ในวิชาการ และผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและ เผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาแก่ชุมชนและสังคม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอนใน 6 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน แขนงวิชาบริหารการศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา แขนงวิชาการแนะแนว แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่วนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (1 ปี) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในอนาคตเรากำลังเตรียมการ เปิดสอนในระดับดุษดีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2549

จาก WEB ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นี้ท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน บุคลากร และผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาและคณาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์หวังว่า WEB ของสาขาวิชาจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัด การศึกษาทางไกล สาขาวิชายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างแท้จริง

 
ระบบการสอนและการจัดการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ใช้ระบบการสอนทางไกล ผ่านสื่อประสมต่างๆที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระประสบการณ์การเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการเป็นชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต สำหรับ หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ 5 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในระบบทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชาหนึ่งๆ แบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค การศึกษา ปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์แต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ในระดับปริญญาตรี สำหรับปริญญาโทนักศึกษาต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่สามารถลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเพิ่มได้อีก 1 ชุดวิชา จนกว่าจะสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่เข้าศึกษา โดยนักศึกษาจะใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของ ระยะเวลาการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนมี 4 ลักษณะ คือ
 1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปิดสอน 6 แขนงวิชา คือ
  (1) แขนงวิชาบริหารการศึกษา
  (2) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  (3) แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  (4) แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
  (5) แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
  (6) แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
 2. หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี ) เปิดสอน 4 แขนงวิชา คือ
  (1) แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
  (2) แขนงวิชาการแนะแนว
  (3) แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
  (4) แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ปี ) เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
ทุกหลักสูตรที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้วได้รับการรับรองคุณวุฒิ และเทียบอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูเรียบร้อยแล้ว สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ เฉพาะที่หลักสูตรกำหนดแล้วยังต้องเป็นครูประจำการหรือ บุคลากรอื่นที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้หรือให้บริการการศึกษาด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐ 
 

ผลการดำเนินงานของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ในรอบ 1 ปี

(1 กรกฎาคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2551)

1.  การจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 ในปัจจุบันมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร   ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

 1.  ระดับปริญญาตรี  เปิดสอน  1  ระดับ คือ 
      
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  2 ปี  เปิดสอน  4  แขนงวิชา  คือ 
         1.1
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
         1.2
แขนงวิชาการแนะแนว
         1.3
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
         1.4
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 2.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

 3.  ระดับปริญญาโท  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  6 แขนงวิชา คือ

 1. แขนงวิชาบริหารการศึกษา
 2. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 3. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 4. แขนงวิชาการแนะแนว
 5. แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
 6. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  วิชาเอกการประเมินการศึกษา
4.  ระดับปริญญาเอก  เปิดสอนหลักปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  5 วิชาเอก คือ
 1. วิชาเอกบริหารการศึกษา
 2. วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
 3. วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา
 4. วิชาเอกการศึกษาทางไกล
 5. วิชาเอกประเมินผลการศึกษา

2. ข้อมูลและสถิติ

 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ประจำทั้งหมด  46 คน จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการเป็น อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่  1 จำนวนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ

รวม

วุฒิการศึกษา

อาจารย์ประจำ

ตรี

โท

เอก

ปฏิบัติงานจริง

ลาศึกษา/อบรม

ศาสตราจารย์

1

0

0.00%

00

0.00%

1

2.17%

1

2.17%

00

0.00%

รองศาสตราจารย์

33

0

0.00%

10

21.74%

25

54.35%

33

71.74%

00

0.00%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

0

0.00%

00

0.00%

4

8.70%

4

8.70%

00

0.00%

อาจารย์

8

 

0

0.00%

00

0.00%

6

13.04%

8

17.39%

00

0.00%

รวมทั้งสิ้น

46

 

0

0.00%

10

21.74%

36

78.26%

46

100%

00

0.00%

          สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 11 คน จำแนกตามตำแหน่งเป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ และลูกจ้างชั่งคราวรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่  2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

รวม

ปวส.

ตรี

โท

เอก

นักวิชาการศึกษา

-

-

-

-

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

1

1

-

2

พนักงานธุรการ

-

1

-

-

1

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1

7

-

-

8

รวมทั้งสิ้น

11

3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร      

          ในปีการศึกษา  2550  มีนักศึกษาเข้าใหม่  ......คน  นักศึกษาทั้งหมดจำนวน......คน  และผู้สำเร็จการศึกษา (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551)  จำนวน.......คน  จำแนกตามระดับการศึกษาดังนี้

          3.1  จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี......คน  ระดับปริญญาโท.......คน  

          3.2  ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร........คน  ระดับปริญญาตรี......คน  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา........คน  และระดับปริญญาโท.......คน   

          3.3  การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

ในภาคการศึกษาที่  1/2547  และ 2/2547  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้จัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู (ปวค.) ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ (ปวศ.)  ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา (ปวบ.)  ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว  ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผล ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 

              5.1  การสัมมนาเสริม / สัมมนาเข้ม

ในปีการศึกษา 2547 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน บริหารการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว และการศึกษานอกระบบ  โดยทุกชุดวิชาที่เปิดสอนได้จัดให้มีการสัมมนาเสริม  และสัมมนาเข้มทุกชุดวิชา

                5.2  การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้จัดอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตทั้งหมด  6 ชุดวิชา  ดังนี้

-  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

-  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา

-  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

-  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตประเมินการศึกษา

-  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว

-  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ

6. การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา  2549  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษา  วิชาเอกประเมินผลการศึกษา  ในปี  2550  เปิดสอนเพิ่มเติมในวิชาเอกหลักสูตรและการสอน  วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา  และวิชาเอกการศึกษาทางไกล

7.  งานวิจัยของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

          การวิจัยถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล  การวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายหรืองานของมหาวิทยาลัย  การวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและการวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้ของแขนงวิชา  รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ  คณาจารย์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้ทำวิจัยโดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยในปี 2547-2548 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่  10   ผลงานวิจัย

5.1  โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี

งวดเงินที่เบิก

จำนวนเงินเบิก

 

งบประมาณตลอดโครงการ (บาท)

- การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี (ปีที่ 2)

       รศ.ดร.  สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์                         ศึกษาศาสตร์

       รศ.ดร.  วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง                           ศึกษาศาสตร์

    รศ.ดร.  ศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ                             ศึกษาศาสตร์

 

       รศ.ดร.  สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์                         ศึกษาศาสตร์

       รศ.ดร.  วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง                           ศึกษาศาสตร์

    รศ.ดร.  ศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ                             ศึกษาศาสตร์

 

 

1

 

 

 

2

 

 

121,212.00

 

 

 

121,212.00

 

 

10  สิงหาคม  2550

 

 

 

19  ธันวาคม  2550

303,030.00


-12-

กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี

งวดเงินที่เบิก

จำนวนเงินเบิก

 

งบประมาณตลอดโครงการ (บาท)

-การผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        รศ.ดร. สาคร  บุญดาว                                           ศิลปศาสตร์

        รศ.  อุษาวดี  จันทรสนธิ                                       ศึกษาศาสตร์

        รศ.ดร.สาคร  บุญดาว                                            ศิลปศาสตร์

        รศ. อุษาวดี  จันทรสนธิ                                        ศึกษาศาสตร์

 

 

 

2

 

3

 

 

170,056.00

 

85,028.00

เฉลี่ยคนละ

127,542

 

 

1 กุมภาพันธ์ 2551

 

1 กุมภาพันธ์ 2551

425,140.00

งบประมาณด้านการศึกษาทางไกล

1.       แบบจำลองการแนะแนวการเรียนผ่านซีดีรอมสื่อประสมสำหรับนักศึกษา มสธ.

        อ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง                                              ศึกษาศาสตร์

    นางรมิตา  อั๋นวงษ์                                                  สำนักบริการการศึกษา

    นางสาวสิริรัตน์  สัมพันธ์ยุทธ                                สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

 

3

 

 

 

37,130.00

เฉลี่ยคนละ

12,376.67

 

 

 

6 มิถุนายน 2551

 

185,730.00

2.       การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นพลโลกสำหรับครูสังคมศึกษา

รศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล                                      ศึกษาศาสตร์

 

 

3

 

 

34,560.00

 

 

26 มิถุนายน 2551

172,840.00

 

 

งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)

งวดเงินที่เบิก

จำนวนเงินเบิก

 

งบประมาณตลอดโครงการ (บาท)

3.       การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา

รศ.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์                                          ศึกษาศาสตร์

นางวาณี  บุณยะไวโรจน์                                       สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

    รศ.สุมนทิพย์  บุญสมบัติ                                        ศึกษาศาสตร์

 

 

 

1

 

 

 

 

 

246,291.00

เฉลี่ยคนละ

82,073.00

2  คนรวม

164,146.00

 

 

 

22 ตุลาคม 2550

 

 

 

820,970.00

 


-13-

วิจัยสถาบัน

 

 

 

 

4.       การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง(2 ปี)

        แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        รศ.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์                                         ศึกษาศาสตร์

    นางวาณี  บุณยะไวโรจน์                                      สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

 

 

1

 

 

 

59,500.00

เฉลี่ยคนละ

29,750

 

 

 

19 กุมภาพันธ์ 2551

 

148,610.00
 


วิจัยสถาบัน

งวดเงินที่เบิก

จำนวนเงินเบิก

 

งบประมาณตลอดโครงการ (บาท)

5.       การจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

รศ.ดร.นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์                                    ศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี                               ศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ           ศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์  ดร.สมประสงค์  วิทยเกียรติ        ศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร.อนุชัย  รามวรังกูร                                  ศึกษาศาสตร์

 

 

1

 

 

20,000

 

 

2  มิถุนายน  2551

 

6.       การพัฒนาประมวลสาระและแนวการศึกษาแบบอิงประสบการณ์                  ระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับการศึกษาทางไกล

รศ.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์                                            ศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ทิพย์เกสร  บุญอำไพ                                      ศึกษาศาสตร์

 

 

2

 

 

8,000

 

 

21  พฤศจิกายน  2551

 

7.       การประเมินหลักสูตรแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

 

รศ.ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์                                  ศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย                                             ศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง                             ศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์                                             ศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร                                    ศึกษาศาสตร์

 

2

 

8,000

 

13  พฤศจิกายน  2551

 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

งวดเงินที่เบิก

จำนวนเงินเบิก

 

งบประมาณตลอดโครงการ (บาท)

8.       การสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

รศ.ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล                                 ศึกษาศาสตร์

รศ.อุษาวดี  จันทรสนธิ                                               ศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล                                           ศึกษาศาสตร์

 

 

 

2

 

 

8,000

 

 

17  ตุลาคม  2550

 

9.       การติดตามผลผู้ได้รับทุนสาธิตเสริมสมองรุ่นที่  1-15 

อ.ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร                                             ศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์                                     ศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ผุสดี  กุฏอินทร์                                                ศึกษาศาสตร์

 

 

2

 

8,000

 

5  มีนาคม  2551

 

 

                สรุปโครงการวิจัยที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในมีการศึกษา  2550 

(ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม – 30  มิถุนายน  2551)  ดังนี้

-          จำนวนโครงการ  11  โครงการ  รวมเป็นเงิน  662,798.67  บาท

-          จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุน  22  คน


 

 

 5.2 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อโครงการ

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนาม /

นักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อแหล่งทุน

งบประมาณ

งบประมาณที่จัดสรร

หลักฐานการเบิกจ่าย

ปีที่แล้วเสร็จ

ที่ได้รับจากแหล่งทุน

งวดที่จัดสรร

จำนวนเงิน

เลขที่บันทึก

วันที่ทำบันทึก

1. โครงการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก

80/50

22ม.ค.-
ก.ค.50

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

(ศึกษาศาสตร์)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

700,000.00

งวดที่ 2

500,000.00

ศธ0522.10 (05)/3401

18 ธ.ค. 50

2. โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ: ศึกษากรณีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

025/2550

2 มี.ค.-
15 ก.ย.50

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

(ศึกษาศาสตร์)

รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

(ศึกษาศาสตร์)

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

(ศึกษาศาสตร์)

ดร.สุวรรณี ยหะกร

(ศึกษาศาสตร์)

ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

(ศึกษาศาสตร์)

นางภาวัน  ภูวจรูญกุล

(สถาบันวิจัยและพัฒนา)

(ศึกษาศาสตร์)

อาจารย์พิมลรัตน์ สภานุชาติ*

(ศึกษาศาสตร์)

สำนักงานก.ค.ศ.

732,800.00

 

งวดเดียว

732,800.00

 

เฉลี่ยคนละ

104,685.71

5  คน รวม

523,428.55

ศธ0522.10 (05)/3100

15 พ.ย. 50


ชื่อโครงการ

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนาม /

นักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อแหล่งทุน

งบประมาณ

งบประมาณที่จัดสรร

หลักฐานการเบิกจ่าย

ปีที่แล้วเสร็จ

ที่ได้รับจากแหล่งทุน

งวดที่จัดสรร

จำนวนเงิน

เลขที่บันทึก

วันที่ทำบันทึก

3. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาในเขตจัดการแข่งขันกีฬาเขตภาคกลางตอนบน

  3/2550

12 พ.ค. -
พ.ย. 50

 

รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

(ศึกษาศาสตร์)

อ.ดร.นลินี ณ นคร

(สำนักทะเบียนและวัดผล)

นางวัชรี ลิมังกูร

(กองแผนงาน)

 

ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดปทุมธานี

100,000.00

งวดที่ 1

 

งวดที่ 2

40,000.00

 

60,000.00

 

เฉลี่ยคนละ

33333.33

1  คน  รวม

33333.33

ศธ0522.10 (05)/3212

ศธ0522.10 (05)/13

28 พ.ย. 50

 

3 ม.ค. 51

4. โครงการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานตาม Roadmap กศน.

12/2550

26 มิ.ย. 50

ก.ค. 51

รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

(ศึกษาศาสตร์)

ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

(ศึกษาศาสตร์)

นายวรวิทย์   กิตติคุณศิริ

 

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษา-
ธิการ

909,440.00

งวดที่ 2

 

งวดที่ 3

259,190.40

 

563,852.80

(823,043.20)

คนละ 27,434.73

2  คน  รวม

54,869.47

ศธ0522.10 (05)/838

ศธ0522.10 (05)/1892

21 มี.ค. 51

 

9 ก.ค. 51

5. โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินการเทียบโอนผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

42/2550

29 มิ.ย. 50

ก.ค. 51

ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

(ศึกษาศาสตร์)

รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

(ศึกษาศาสตร์)

รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

(ศึกษาศาสตร์)

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

770,000.00

งวดที่ 2

 

งวดที่ 3+ประกันผลงาน

219,450.00

 

477,400.00

 

(696,850-)

ศธ0522.10 (05)/375

ศธ0522.10 (05)/2127

3 ก.พ. 51

 

29 ก.ค. 51


 

ชื่อโครงการ

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนาม /

นักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อแหล่งทุน

งบประมาณ

งบประมาณที่จัดสรร

หลักฐานการเบิกจ่าย

ปีที่แล้วเสร็จ

ที่ได้รับจากแหล่งทุน

งวดที่จัดสรร

จำนวนเงิน

เลขที่บันทึก

วันที่ทำบันทึก

6. โครงการวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

21/2550

2 ส.ค. 50

ก.ค. 51

รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

(ศึกษาศาสตร์)

รศ.ดร.กานดา  พูนลาภทวี

(ศึกษาศาสตร์)

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

(ศึกษาศาสตร์)

นางสาวญาดา มุมบ้านเซ่า

(กองแผนงาน)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

400,000.00

คนละ

100,000

2 คน รวม

200,000

งวดที่ 1

 

งวดที่ 2

 

งวดที่ 3

 

งวดที่ 4

120,000.00

 

120,000.00

 

80,000.00

 

80,000.00

(400,000-)

2 คน รวม

200,000

ศธ0522.10 (05)/2755

ศธ0522.10 (05)/141

ศธ0522.10 (05)/1731

ศธ0522.10 (05)/2018

9 ต.ค. 50

 

16 ม.ค. 51

 

25 มิ.ย. 51

 

21ก.ค. 51

7. โครงการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ระยะที่ 2

245/50

ก.ย.5 0-

เม.ย. 51

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

(ศึกษาศาสตร์)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

346,000.00

งวดที่ 1

 

งวดที่ 2

173,000.00

 

173,000.00

 

(346,000-)

ศธ0522.10 (05)/3465

ศธ0522.10 (05)/997

21 ธ.ค. 50

 

8เม.ย.51


 

ชื่อโครงการ

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนาม /

นักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อแหล่งทุน

งบประมาณ

งบประมาณที่จัดสรร

หลักฐานการเบิกจ่าย

ปีที่แล้วเสร็จ

ที่ได้รับจากแหล่งทุน

งวดที่จัดสรร

จำนวนเงิน

เลขที่บันทึก

วันที่ทำบันทึก

8. โครงการการพัฒนารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

46/2551

4 ม.ค.51

รศ.ดร.วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ

(วิทยาการจัดการ)

อ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง

(ศึกษาศาสตร์)

นางรสิกา  อังกูร

(สถาบันวิจัยและพัฒนา)

นางอินทิรา  นาคนัตถ์

(สถาบันวิจัยและพัฒนา)

อบจ. นนทบุรี

390,000.00

งวดที่ 1

 

งวดที่ 2

156,000.00

 

156,000.00

 

(312,000-)

 

1 คน รวม

78,000

ศธ0522.10 (05)/683

ศธ0522.10 (05)/2334

7 มี.ค. 51

 

18 ส.ค. 51

9. โครงการประเมินผลแผนการเรียนรู้สู่สุขภาวะของสสส.

51-000197

23ม.ค.51

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

(ศึกษาศาสตร์)

รศ.ดร.สุพักตร์ พิลูลย์

(ศึกษาศาสตร์)

รศ.ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง

(ศึกษาศาสตร์)

สสส.

2,012,000.00

งวดที่ 1

1,200,000.00

ศธ0522.10 (05)/463

15 ก.พ. 51

 

 

 

รศ.ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์,

(ศึกษาศาสตร์)

อ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง

(ศึกษาศาสตร์)

นางยุพิน หนูอักษร*

(ศึกษาศาสตร์)

 

 

 

 

 

 


 

ชื่อโครงการ

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนาม /

นักวิจัย/หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อแหล่งทุน

งบประมาณ

งบประมาณที่จัดสรร

หลักฐานการเบิกจ่าย

ปีที่แล้วเสร็จ

ที่ได้รับจากแหล่งทุน

งวดที่จัดสรร

จำนวนเงิน

เลขที่บันทึก

วันที่ทำบันทึก

10. โครงการสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาการทำงานของครูด้วยการวิจัยและพัฒนา (R&D)

1/2551

8ก.พ.-
8ธ.ค.51

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

(ศึกษาศาสตร์)

นางภาวัน ภูวจรูญกุล

(สถาบันวิจัยและพัฒนา)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

500,000.00

1 คน รวม

100,000

งวดที่ 1

200,000.00

ศธ0522.10
(05)/999

8 เม.ย.51

11. โครงการการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนกระยะที่ 2 ปี 2550-2551

122/51

29เม..ย.51

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

(ศึกษาศาสตร์)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

300,000.00

งวดที่ 1

120,000.00

ศธ0522.10 (05)/2362

20ส.ค.51

 

 

                สรุปโครงการวิจัยที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ในปีการศึกษา 2550 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  2550 – 30 มิถุนายน  2551)  เป็นดังนี้

-          จำนวน  11  โครงการ   รวมเป็นเงิน        4,161,853.30    บาท

-          จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุน  11  คน

5.4 จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

 

ชื่อวารสาร

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน

1.  Proceedings  นเรศวรวิจัย  ครั้งที่  3 28-29  กรกฎาคม  2550

พลเมืองศึกษาที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทยในอนาคต

ฉันทนา  จันทร์บรรจง 

(ม.นเรศวร)

สำลี  ทองธิว 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยX

รศ.สุมนทิพย์  บุญสมบัติ 

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

2.  วารสารพัฒนาสังคม  (2551)  ปีที่  10  เล่มที่  1  หน้า  27-40

การวิจัยเชิงปริมาณที่เสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ

รศ.ดร.โกศล  มีคุณ 

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

 


 

5.5 จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 

ชื่อวารสาร

ชื่อบทความ

ชื่อผู้วิจัย

1.  ASAIHL  International  Conferrnce  2008  Sukhothai  Thammathirat  Open  University,  Thailand  7-10  April, 2008

Prevcnting  Dropping –out  Among  the  First  Year  Students  of  Sukhothai  Thammathirat  Open  University

ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี    

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

2.  ASAIHL  International  Conferrnce  2008  Sukhothai  Thammathirat  Open  University,  Thailand  7-10  April, 2008

Erther – Blended  or  Single  Medis : Uhich  Suits  Distance  Students

รศ.ดร.สาคร  บุญดาว    

(สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มสธ.)

รศ.ดร.อุษาวดี  จันทรสนธิ    

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

3.  Thai  Societics  in  a  Trausnatioualized  World  The    International  Couference  on  Thai  Studies  Thammasat  University,  Thailand  June  9 – 11 , 2008

Teaching  with  Case  Studies : Guideline  and  a  Thai  Environmental  Research  Case

รศ.ดร.สมพงษ์  แตงตาด

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

รศ.ดร.นฤมล  ตันฑสุรเศรฐ์

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

และคนอื่น ๆ

4.  Thai  Societics  in  a  Trausnatioualized  World  The    International  Couference  on  Thai  Studies  Thammasat  University,  Thailand  June  9 – 11 , 2008

Reflections  on  a  Thai-U.S.  Faculty  Research  Exchance  Related  to  Civil  Society  and  Civil  Engagement

รศ.ดร.สุจินตร์  วิศวธีรานนท์

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

และคนอื่น ๆ


 

ชื่อวารสาร

ชื่อบทความ

ชื่อผู้วิจัย

5.  Thai  Societics  in  a  Trausnatioualized  World  The    International  Couference  on  Thai  Studies  Thammasat  University,  Thailand  June  9 – 11 , 2008

Social  Capital  and  Civic  Engagement  in  Thailand

รศ.ดร.สุจินตร์  วิศวธีรานนท์

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

รศ.สุมนทิพย์  บุญสมบัติ 

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

รศ.ดร.นฤมล  ตันฑสุรเศรฐ์

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

และคนอื่น ๆ

6.  Thai  Societics  in  a  Trausnatioualized  World  The    International  Couference  on  Thai  Studies  Thammasat  University        Thailand  June  9 – 11 , 2008

The  Challenges  of  Doing  Gross-Cultural  Research  in  Thailand  :  Stategees  and  Principles  for  Best  Practices

รศ.ดร.สุจินตร์  วิศวธีรานนท์

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

รศ.ดร.นฤมล  ตันฑสุรเศรฐ์

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

และคนอื่น ๆ

7.  Thai  Societics  in  a  Trausnatioualized  World  The    International  Couference  on  Thai  Studies  Thammasat  University        Thailand  June  9 – 11 , 2008

Promotion  of  Lifelong  Learring  through  partnerships  co-operation : The  case  of  Sukhothai  Thammathirat  Open  University, Thailand

ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี    

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ.)

 


 

5.6 แผนกิจกรรมการจัดการความรู้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 

วิทยากร

เรื่อง

วันที่

ห้อง

1.       รศ.ผุสดี  กุฎอินทร์

 

2.       รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

3.       รศ.ดร.โกศล  มีคุณ

 

4.       ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

5.       รศ.ดร.วรรณ์ดี 

        แสงประทีปทอง

6.       รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

       รศ.ดร.โกศล  มีคุณ

7.       รศ.ดร.กัญจนา 

       ลินทรัตนศิริกุล

      -รศ.ดร.ปรีชา 

        เนาว์เย็นผล

       -รศ.อุษาวดี 

         จันทรสนธิ

8.       รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์

9.       ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

10.   รศ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง

 

- การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ  The    Intermational  Conferencc  on  Learning  :  South  Africa.

- โครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนานนทบุรี

- การพัฒนาดัชนีเครื่องชี้วัดจิตใจคนไทยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุมีผล

- Lifelong  Learning : UNESCO  Institute  of  Lifelong  Learning

- การประเมินผลทางไกล : มหาวิทยาลัยเปิดอินทิราคานธี

- ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวพุทธฉือจี้  ประเทศไต้หวัน

 

- การสังเคราะห์ทางวิจัยทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

 

 

- บทเรียนจากการวิจัยที่เน้นการสร้างเครือข่าย

- จะสกัดการ  DropOut  ได้อย่างไร

- KM  กระบวนการวิจัยพัฒนารูปแบบ

22  สิงหาคม  2550

 

19  กันยายน  2550

10  ตุลาคม  2550

 

10  ตุลาคม  2550

28  พฤศจิกายน  2550

8  มกราคม  2551

 

27  กุมภาพันธ์  2551

 

 

6  มีนาคม  2551

26  มีนาคม  2551

18  มิถุนายน  2551

1406

 

6045

6045

 

6045

6045

6045

 

6045

 

 

6045

6045

6045


 

6.  งานบริการทางวิชาการแก่สังคม

      6.1 กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีการให้บริการวิชา

การแก่สังคมและชุมชน จำนวน 25 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

วันที่

จำนวนผู้เข้าอบรม/คน

1

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย  รุ่นที่  9

4 – 5  ก.ค.  2550

12

2

การประเมินการปฏิบัติงาน  รุ่นที่  9

16 – 18  ก.ค.  2550

23

3

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  64

23 – 25  ก.ค.  2550

43

4

การประเมินแผนงานและโครงการ  รุ่นที่  5

8 – 10  ส.ค.  2550

37

5

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  65

22 – 24  ส.ค.  2550

38

6

การเขียนผลงานวิชาการ และบทความ  รุ่นที่  10

19 – 21  ก.ย.  2550

34

7

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  66

26 – 28  ก.ย.  2550

39

8

การจัดการเรียนสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  รุ่นที่  12

9 – 10  ต.ค.  2550

18

9

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  67

29 – 31  ต.ค.  2550

37

10

การประเมินแผนงานและโครงการ  รุ่นที่  5

19 – 21  พ.ย.  2550

35

11

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  68

26 – 28  พ.ย.  2550

34

12

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  69

17 – 19  ธ.ค.  2550

42

13

การเขียนผลงานวิชาการ และบทความ  รุ่นที่  11

12 – 14  ธ.ค.  2550

33

14

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  70

29 – 31  ม.ค.  2551

27

15

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  71

25 – 27  ก.พ.  2551

19

16

การเขียนผลงานวิชาการ และบทความ  รุ่นที่  12

10 – 12  มี.ค.  2551

25

17

การประเมินการปฏิบัติงาน  รุ่นที่  10

17 – 19  มี.ค.  2551

23

                                                                                   

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

วันที่จัด

จำนวนผู้เข้าอบรม/คน

18

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  72

25 – 27  มี.ค.  2551

33

19

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  73

28 – 30  เม.ย.  2551

43

20

การเขียนรายงาน การประเมินโครงการ  รุ่นที่  1

1 – 2  เม.ย.  2551

39

21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้การสอนให้ทำโครงงาน และการใช้นวัตกรรม Storyline  รุ่นที่  2

22 – 23  เม.ย.  2551

31

22

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  74

26 – 28  เม.ย.  2551

41

23

การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ  รุ่นที่  1

6 – 8  พ.ค.  2551

30

24

การเขียนผลงานวิชาการ และบทความ  รุ่นที่  13

9 – 11  มิ.ย.  2551

44

25

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม  รุ่นที่  75

25 – 27  มิ.ย.  2551

44


 

6.2 การเป็นวิทยากรภายนอก 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

วัน/เวลา

สถานที่

1

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

(รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ /รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์)

1 – 2  เม.ย.  51

โรงเรียนวัดสามง่าม กทม.

2

ระบบพี่เลี้ยง ช่วยให้การวิจัยในชั้นเรียนประสบความสำเร็จได้อย่างไร  (รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์)

2  เม.ย.  51

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3

การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย / 

เด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้ภาวะโลกร้อน

(ผศ.ดร.พัชรี  ผลโยธิน)

3  เม.ย.  51

โรงเรียนราชวินิต  กทม.

4

หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  

 (รศ.ดร.นวลจิตร์  เชาวกีรติพงศ์ / อ.ดร.สุวรรณี  ยหะกร)

3 – 4  เม.ย.  51

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  จังหวัดลำปาง

5

เทคนิคการสอนแบบโครงงาน 

(รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ /รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์)

7  เม.ย.  51

โรงเรียนเลยพิทยาคม

6

การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ  รุ่นที่  1 

(รศ.ดร. สมคิด  พรมจุ้ย / รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ /

รศ.ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ / รศ.ดร.วรรณ์ดี 

 แสงประทีปทอง)

6 – 8  เม.ย.  51

อาคารสัมมนา  2  มสธ.

7

คณิตศาสตร์  (รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล)

7 – 11  เม.ย.  51

โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

8

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด 
(รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์)

10  เม.ย.  51

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

9

การเขียนแผนการสอนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน

 (รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ /รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์)

17 – 20  เม.ย.  51

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

10

การพัฒนาบุคลิคภาพ  (อ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง)

21  เม.ย.  51

กรมสุขภาพจิต

11

การสอนแบบโครงงาน  (รศ.ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์)

22  เม.ย.  51

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 


 

 

 

12

อบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน 

(รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล)

22 – 23  เม.ย.  51

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13

วัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสำหรับครูต่างประเทศ  รุ่นที่  3  (รศ.ดร.ประพนธ์  เจียรกูล)

22 – 25  เม.ย.  51

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

14

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

(รศ.ดร.ศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ)

30  เม.ย.  51

สำนักงานเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

15

มัคคุเทศก์น้อย  (รศ.ดร.ศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ)

1  พ.ค  51

สำนักงานเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

 

16

วัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสำหรับครูต่างประเทศ  รุ่นที่  4 

(รศ.ดร.ประพนธ์  เจียรกูล)

1 – 3  พ.ค  51

โรงเรียนนานาชาติไทยอเมริกัน กทม.

9 – 11  พ.ค  51

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

17

วัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสำหรับครูต่างประเทศ  รุ่นที่  7  (รศ.ดร.ประพนธ์  เจียรกูล)

6 – 8  พ.ค  51

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

18

การวิจัยในชั้นเรียน (ผศ.ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์/

อ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร/อ.ดร.วัฒนา  มัคคสมัน

6 – 9  พ.ค  51

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

19

การทำผลงานทางวิชาการและการทำวิจัย 

(รศ.ดร.โกศล  มีคุณ)

8 – 10  พ.ค  51

โรงแรมพาวิลเลี่ยจน ริมแคว รีสอร์ท  จังหวัดกาญจบุรี

20

การประชุม  (อ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง)

12  พ.ค  51

กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

21

เทคนิคและกระบวนการประเมินโครงการ 
(อ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร)

12 – 13  พ.ค  51

โรงเรียนวัดทองเพลง

22

การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน 

(รศ.ดร.กาญจนา  วัฒนสุนทร)

13 – 15  พ.ค  51

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

23

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

(รศ.ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์)

14  พ.ค  51

อุทยานการเรียนรู้

 


 

 

 

24

การจัดการความรู้  (อ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร)

20  พ.ค.  51

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25

โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่

 (รศ.ดร.กาญจนา  วัฒนสุนทร)

20 – 22  พ.ค  51

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

26

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 (รศ.ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์)

21  พ.ค  51

มหาวิทยาลัยรังสิต

27

เทคนิคเสริมงานตรวจสอบ  (อ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง)

22  พ.ค  51

โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม.

28

การสร้างแรงจูงใจและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระดับอุดมศึกษา

(รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์)

27  พ.ค.  51

มหาวิทยาลัยพายัพ

9

กรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ผศ.ดร.พัชรี  ผลโยธิน/

อ.ดร.วัฒนา  มัคคสมัน)

27  พ.ค.  51

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

28

กรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล)

30  พ.ค.  51

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

29

โครงงานคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล)

31  พ.ค.  51

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

30

โครงงานคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล)

1  มิ.ย.  51

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

31

อบรมศึกษานิเทศก์ปฐมวัย  (ผศ.ดร.พัชรี  ผลโยธิน)

2 – 6  มิ.ย.  51

โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม.

32

เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
(รศ.วรรณา  บัวเกิด)

3 – 4  มิ.ย.  51

วิทยาลัยดุสิตธานี

33

การทำโครงการคณิตศาสตร์  (รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล)

5 – 6  มิ.ย.  51

มหาวิทยาลัยราชัฏอุตรดิตถ์

34

สมรรถนะผู้บังคับบัญชาระดับต้นกรมพัฒนาที่ดิน 
(อ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง)

7  มิ.ย.  51

โรงแรมจันทรา  รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 


 

 

35

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
(รศ.ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ /รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์)

10 – 11  มิ.ย.  51

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

36

การใช้สถิติเพื่อการประเมินผล  (รศ.ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์/รศ.จันตรี  คุปตะวาทิน/รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย/รศ.ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง/ รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์)

10 – 13  มิ.ย.  51

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

37

การพัฒนาบุคลิคภาพผู้บริหาร  (อ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง)

11  มิ.ย.  51

โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

38

Single Subject Design (รศ.ดร.ประพนธ์  เจียรกูล)

10 – 11  มิ.ย.  51

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

39

โครงงานคณิตศาสตร์  (รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล)

12 – 13  มิ.ย.  51

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

40

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการคิด
(รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล)

14 – 15  มิ.ย.  51

จังหวัดนครศรีธรรมราช

41

การใช้แหล่งเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  (รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์/

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  จินดารักษ์ /รศ.ดร.ประจวบจิตร  คำจัตุรัส)

17 – 18  มิ.ย.  51

โรงแรมเดอะไดนาสตี้ กทม.

42

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่านและการเขียนของนักเรียน  (อ.ดร.สุวรรณี  ยหะกร)

19  มิ.ย.  51

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

43

นักวิจัยรุ่นใหม่  (รศ.ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์)

20  มิ.ย.  51

วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

44

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้การสอนให้ทำโครงงานและการใช้นวัตกรรม Storyline  (รศ.ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ / รศ.ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์)

28 – 29  มิ.ย.  51

โรงเรียนสมิทธิพงษ์

45

การจัดการเรียนรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ : การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

(รศ.ดร.ปรีชา  เนาว์เย็นผล)

30  มิ.ย.  51

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 


 

 

7.  การจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้จัดทำวารสารของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โดยจัดทำเป็นประมวลบทความทางวิชาการจัดพิมพ์ปีละเล่ม ทำมาแล้ว 4 เล่ม ในชื่อว่า 1) การปฏิรูปการการศึกษา  2) การเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป การเรียนรู้  3) 25 ปีศึกษาศาสตร์  และ 4) การพัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศึกษา จัดพิมพ์ จำนวน 1,000 - 2,000 เล่ม และในปี 2551 ได้จัดทำวารสารศึกษาศาสตร์ปีละ 2 เล่ม

 

8.  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยร่วมในกิจกรรมการทอดกฐินกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณาจารย์ของสาขาวิชาได้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทำบุญตักบาตรวันสิ้นปีใหม่ รวมทั้งทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 

 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.