กลับหน้าแรก มสธ.
School of Educational Studies

| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียน | การจัดการความรู้ |ดุษฎีบัณฑิต | แผนกิจกรรม |

Administrator
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 

 

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน....
  • วิชาเอกประถมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล

ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
M.Ed., Ed.S., Ph.D. (Elementary Eduation emphasize on Early Childhood Education)
The U. of Akron

 

หลักสูตร.................
  • วิชาเอก....
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
คณาจารย์ประจำ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
1

รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว

กศ.บ., กศ.ม. (การบริหารการศึกษา),
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2

รองศาสตราจารย์ ดร.กั ญจนา ลินทรัตนศิริกุล

ค.บ., ค.ม. (การวัดผลและประเมินผล),
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., M.Sc., ค.ด. (การวัดและประเมินผล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
กศ.บ., กศ.ม., กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
5
ศศ.บ., ค.ม. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
กศ.บ. (สังคมศึกษา) มศว.ประสานมิตร,
พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานบุคคล) NIDA
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มศว.ประสานมิตร
7
กศ.บ., M.A., Ph.D. (Educational Administration, Guidance and Counseling)
U. of Wisconsin-Madison
8

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
M.S. in Ed., Ph.D. (Educational Techology)
U. of Southern California
9
กศ.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10

ค.บ. (มัธยมศึกษา),
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

รองศาสตราจารย์ธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์

ค.บ. (เกียรตินิยม),
ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
วท.บ., ค.ม. (การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13

รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค.บ., ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
ก.ศ.บ., กศ.ม. (การแนะแนว),
Ed.D. (Educational Administratio)
U. of Northern Philippines
15
ค.บ. (เกียรตินิยม),
M.B.S. (Teaching-English as a Second Language),
Ph.D. (Adult and Continuing Education)
Tesas Woman's U.
16
อ.บ., ค.ม. (สถิติการศึกษา),
Ph.D. (Educational Administration)
Florida State U.
17
กศ.บ. (เกียรตินิยม), กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ครุศาสตร์บัณฑิต (เคมี)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์-เคมี)
  กศ.บ. (ฟิสิกส์), ค.ม.(การวัดและประเมินผลทางการศึกษา),
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
18

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง

กศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา),
Ed.D. (Industrial Education Management)
Technological U. of the Philippines
19
นศ.บ. (เกียรตินิยม),
ค.ม., กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
20
ค.บ., M.Ed., Ed.D. (Higher Education-Biology)
Oklahoma State U.
21
ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต

กศ.บ., M.A., Ph.D. (Elementary Education)
U. of Oklahoma
23
กศ.บ., กศ.ม., Ph.D.(Ed.Admin) (Education Administration)
U. of Missouri-Columbia
24
ค.บ., M.S., Ed.S. (Secondary Education),
Ph.D. (Curriculum & Instruction)
Kansas State U.
25

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล

กศ.บ., กศ.ม. (คณิตศาสตร์),
กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
26
กศ.บ., กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา),
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
B.A., M.A. (Elementary Education)
U. of Northern Colorado
28
กศ.บ., M.S. in Ed.,
Ph.D. (Early Childhood Development)
U. of Missouri-Columbia
29
ศศ.บ. (เกียรตินิยม),
ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนสังคมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
กศ.บ., ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31
ค.บ., กศ.ม. (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
32

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง

กศ.บ. (เกียรตินิยม),
ค.ม., กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
33
ค.บ., ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34
น.บ. (เกียรตินิยม),
ค.ม., Ph.D. (Education) Griffith U.
35
ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36

รองศาสตราจารย์ศรีสุดา จริยากุล

ค.บ., ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย),
Dip. in Applied Linguistics (RELC) Singapore
37

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ

กศ.บ., M.A. (English),
Ed.D. (Higher and Adult Education)
Arizona State U.
38
กศ.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39

รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรต

กศ.บ., วท.บ. (เกียรตินิยม),
M.Ed. (Adult Education),
Ed.D. (Non-formal Education)
U. of Massachusetts
40

รองศาสาจารย์ ดร.สมพงษ์ แตงตาด

กศ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
Ph.D. (Environmental Studies for Distance Education)
U.of Tasmania
41

รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
กศ.บ., M.S. in Ed. (Guidance and Counseling)
Jackson State U.
42
ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม.,
Ed.S., Ph.D. (Social Studies Education)
U. of Missouri-Coulumbia
43
ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),
Ph.D. (Curriculum and Instruction-Science Education)
U.of Minnesota
44
กศ.บ., วท.ม., Ed.D. (Educational Administration)
U. of Northern Philippines
45

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

ศษ.บ., ค.ม., ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46

รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ

ศ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
M.A. (Secondary Education Social Studies) WEST VIRGINIA UNIVERSITY, U.S.A.
47

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

 

กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),
Ph.D. (Non-formal Education) Monash U.
  ค.บ.(การสอนภาษาไทยและสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา), ค.ม. (การสอนภาษาไทย), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
48
ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
M.Ed., Ed.S., Ph.D. (Elementary Eduation emphasize on Early Childhood Education)
The U. of Akron
49
B.S.E., M.A. (Early Childhood Education)
California State U.
  กศ.บ. (สังคมศึกษา), ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน), ค.ด. (บริหารการศึกษา)
50
กศ.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.