ความเป็นมา กิจกรรมทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์ในประเทศไทย
การศึกษาวิชาชีพด้านการพิมพ์ มีการเปิดสอนทั้งในสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากความต้องการบุคลากรด้านการพิมพ์มีมากขึ้น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่มีการเติบโต ทั้งภายในประเทศและขยายไปสู่ต่างประเทศตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ โดยปัจจุบันได้ขยายการศึกษาด้านการพิมพ์ถึงระดับปริญญาโท สำหรับการผลิตบุคลากรในประเทศมีทั้งระดับช่างทั่วไป ช่างฝีมือ ตลอดจนนักวิชาการด้านการพิมพ์ โดยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ดังนี้

ชื่อสถาบัน คณะ/ภาควิชา หลักสูตรที่เปิดสอน สถานที่ติดต่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ถึงระดับปริญญาตรี และเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีทางภาพ ในระดับปริญญาโท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร 0 2218 5581-2, 0 2218 5575-6 โทรสาร 0 2255 3021, 0 2254 6530 www.sc.chula.ac.th/photo
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ โครงการพิเศษวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 91 ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทร 0 2470 8571-4 โทรสาร 0 2471 3574 www.kmutt.ac.th/organization/education
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนวิชาการพิมพ์ระดับอนุปริญญา 2 ปี ในโปรแกรมวิชาการพิมพ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์) และหลักสูตรปริญญาตรี (2 ปีหลังอนุปริญญา) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 2240-2, 0 2243 2246-7 ต่อ 1161 0 2241 5491 โทรสาร 0 2241 5491
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) ในระบบการศึกษาทางไกล โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 0 2504 7777 www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ คณะวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ มีชื่อเสียงในฐานะเป็นสถานศึกษาวิชาการพิมพ์ ที่เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2496 ปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทร 0 2287 3211-25 ต่อ 151, 152 โทรสาร 0 2286 3595 www.rmutk.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ คณะเทคโนโลยีทัศนสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 95 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 โทร 0 5341 4250-2 โทรสาร 0 4341 4253 www.rmutl.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ศูนย์กลางสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล คลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12120 โทร 0 2549 3312 โทรสาร 0 2577 1955 www.mct.rmut.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สาขาการพิมพ์ เปิดสอนแบบอาชีวศึกษาระดับทวิภาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เลขที่ 67 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร 0 2517 2041
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนวิชาชีพ และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทั่วไปทางด้านการพิมพ์ เลขที่ 286/1 ซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กทม. 10100 โทร 0 2233 1069 โทรสาร 0 2233 2276
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สาขาวิชาออกแบบ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบ (กลุ่มการพิมพ์สกรีน) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมผ่านสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย เลขที่ 337 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
โรงเรียนดอนบอสโก แผนกการพิมพ์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในความอุปการะของกรมประชาสงเคราะห์ ดำเนินการโดยนักบวชซาเลเซียน เป็นโรงเรียนการกุศล เริ่มเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2489 สอนแผนกการพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาศึกษา 3 ปี และระดับช่างฝีมือ (ภาคค่ำ) รับเฉพาะผู้พิการทางการได้ยิน ใช้เวลาศึกษา 2 ปี เลขที่ 1643/3 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กทม. 10310 โทร 0 2652 9625-45 โทรสาร 0 2255 2291 www.donboscobkk.ac.th
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ฝึกอบรมด้านการพิมพ์ในหลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ในโรงพิมพ์ต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์แขนงต่างๆ เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 0 2504 7770-2 โทรสาร 0 2503 4909 www.stou.ac.th/thai/train/train_pt

กลับหน้าหลัก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Copyright@ 2009