ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2560
..อ่านต่อ 16 มิถุนายน 2560
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
..อ่านต่อ 20 มิถุนายน 2560
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
..อ่านต่อ 14 มิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
มสธ. เชิญร่วมกิจกรรม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี "เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี”
..อ่านต่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561
การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น กลาง สูง
..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญร่วมสัมมนา "สื่อใหม่" "ปัญหาของเทคโนโลยีหรือปัญหาของเยาวชน"
..อ่านต่อ 1 ธันวาคม 2560

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin