กำหนดการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

 


Øชุดวิชา 15713  เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสาร

ศูนย์สัมมนาเสริม ณ มสธ.

สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

ศูนย์สัมมนาเสริม ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560

สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2560

 

Ø ชุดวิชา 16711  นิเทศศาสตร์ศึกษา

สัมมนาเข้ม วันที่ 21-23 เมษายน 2560

ศูนย์สัมมนาเสริม ณ มสธ.

สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560

สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

ศูนย์สัมมนาเสริม ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

สัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2560

สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

 

Øชุดวิชา 16719 อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์

สัมมนาเข้ม วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560 ณ มสธ.

ผู้เข้าชม 999 คน UPDATE วันที่ 4/25/2017 2:00:39 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin