ความเป็นมา

        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดำเนินงานเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้หลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้
                    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (School of Communication Arts) เป็นหน่วยงานระดับกองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยในระบบ ปิดได้รับการจัดตั้งเป็นสาขาวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2527 เปิดรับสมัครนักศึกษาเป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2527 นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกล

          เหตุผลสำคัญที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีดังนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีปัจจัยพื้นฐานที่พร้อมจะสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ มีความชำนาญการในงานด้านสื่อสารมวลชนเป็นพิเศษ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขึ้น นับเป็นส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

          2. การเปิดสอนวิชานิเทศศาสตร์สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติในการมุ่งพัฒนากำลังคนด้านสื่อสารมวลชน ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขึ้น โดยถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญระดับสูง

          ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้การสื่อสารและองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์มีความจำเป็นมากขึ้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยทางทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 และได้เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2546 รวม ถึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อภาคการศึกษาที่ 2/2546 และมีการปรับปรุงหลักสูตรไปเมื่อพ.ศ. 2555 

  ในภาคต้น ปีการศึกษา 2552 สาขาวิชามีการเปิดสอนระดับปริญญาเอก หรือนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  ในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชามีการเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติที่ใช้ในการเรียนการสอนทางออนไลน์

   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ดำเนินงานมาครบ 30 ปี เมื่อพ.ศ. 2557 และในปี 2559 - 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชุมชน เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2559

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560

   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

4. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560

5. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารจัดการสื่อสาร เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560

6. หลักสูตรนิเทศศาสตมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรอง คุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกหลักสูตร 


ผู้เข้าชม 1433 คน UPDATE วันที่ 5/31/2018 12:51:17 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin