การอบรมเข้มประสพการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  นักศึกษาดูงานด้านการสื่อสารที่SCG และที่ อยุธยา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

S__7282727.jpg    S__7282728.jpg    S__7282729.jpg

S__7282730.jpg    S__7282731.jpg    S__7282732.jpg

S__7282733.jpg    S__7282734.jpg    S__7282735.jpg

S__7282736.jpg    S__7282737.jpg    S__7282738.jpg

S__7282739.jpg    S__7282740.jpg    
ผู้เข้าชม 241 คน UPDATE วันที่ 7/24/2017 10:55:39 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin