พันธกิจ

1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลด้านนิเทศศาสตร์ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากลและตอบสนองการพัฒนาสังคมและประเทศ

2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและสากล
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและสากล
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
5. พัฒนาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์และองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผู้เข้าชม 289 คน UPDATE วันที่ 5/31/2018 12:41:29 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin