ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดการ

ภาพโครงการ

1.             

ข้อค้นพบจากงานวิจัย

ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ 

ดำเนินการแล้ว 19-20 ม.ค.60

 

2.             

โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชน

รศ.พตท.ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท

ดำเนินการแล้ว 18-19 พ.ค.60

 

3.             

นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับผู้นำ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว   

ดำเนินการแล้ว 24-28 พ.ค.60

 

4.             

การใช้สื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

ดำเนินการแล้ว

14 มิ.ย.60

 

5.             

การสร้างสารในงานประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน

อ.ชนาภา หนูนาค

ดำเนินการแล้ว

19-20 มิ.ย.60

 

6.             

ต้นกล้าสื่อสาร

รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล

ดำเนินการแล้ว

27-28 มิ.ย.60

 

7.             

หลักการและเทคนิคการใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผศ.สุกานดา วรพันธ์พงศ์

ดำเนินการแล้ว

1-2 ก.ค.60

 

8.             

การสำรวจผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง

รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ

 19-21 ก.ค.60

 ภาพการอบรม

9.             

การใช้สื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

 

 

10.         

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื้อสร้างภาพลักษณ์โรงเรียน

รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

 

 

11.         

โครงการ Mobile Media for ASEAN Development

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

 

 

12.         

การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนคนเกษตร

รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร

 

 

13.         

การสื่อสารเพื่อพัฒนาคน งาน และสังคม

รศ.จันทนา ทองประยูร

 

 

14.         

การสื่อสารทางปัญญา

รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร

 

 

15.         

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

รศ.ดร.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน

 

 

16.         

รักการอ่าน สื่อภาษา มาอ่านสื่อดิจิทัล 2560

อ.กรรพุม บุญทวี

 

 

17.         

กลยุทธ์การเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

 

 

ผู้เข้าชม 307 คน UPDATE วันที่ 8/30/2017 3:31:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin