ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์ 02-504 8351-3 โทรสาร 02-503 3579
email:
commarts.stou@gmail.com

หลักสูตรปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์    โทรศัพท์  02-504-8386

หลักสูตรปริญญาโท                                                         โทรศัพท์  02-504-8400

หลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน                โทรศัพท์  02-504-8352

หลักสูตรปริญญาเอก                                                        โทรศัพท์  02-504-8386       

ผู้เข้าชม 1561 คน UPDATE วันที่ 6/15/2017 1:42:24 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin