ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์ 02-504 8351-3 โทรสาร 02-503 3579
email: commarts.stou@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/STOU.Commarts/

หลักสูตรปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โทรศัพท์  02-504-8386

หลักสูตรปริญญาโท โทรศัพท์  02-504-8400

หลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน  โทรศัพท์  02-504-8352

หลักสูตรปริญญาเอก  โทรศัพท์  02-504-8386       

ผู้เข้าชม 2008 คน UPDATE วันที่ 5/31/2018 10:04:30 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin