การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
ภาพประกอบ ในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560
ฝึก 16446.jpg

ผู้เข้าชม 441 คน UPDATE วันที่ 6/6/2017 2:45:17 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin