กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2561
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “STOU GRADUATES’ LEARNING OUTCOMES AND COURSE SATISFACTION” ในการประชุมทางวิชาการ The 31st Asian Assciation of Open Universities (AAOU) Conference 2017 เมี่อวันที่ 27-29 September 2017 ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย   โดย รศ.จันทนา  ทองประยูร  คลิกที่นี่

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย รศ.ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์  และ รศ.ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ  จำนวน  2 เรื่อง  คลิกที่นี่

      1) The Inter-University Center in Dubrovnik, Croatia conference  :  The University as Urban Cultural and Social Engine   September 18 – 21, 2017.

     2)  the 25th AMIC Annual Conference : 2017 “Rethinking Communication in a Resurgent Asia” Miriam College, Q.C. September 27-29, 2017
3. กิจกรรมการจัดการความรู้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ประจำปี 2561 
  1. แนวปฏิบัติที่ดี ด้านบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่
  2. แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย คลิกที่นี่
  3. สรุปวิจัย คลิกที่นี่
  4. ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่
ผู้เข้าชม 266 คน UPDATE วันที่ 9/26/2018 2:23:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin