การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น กลาง สูง

รายละเอียดดังนี้

S__11002000 06 02 61.jpg

ผู้เข้าชม 62 คน UPDATE วันที่ 2/6/2018 1:24:42 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin