ปฏิทินการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

            27-28 สิงหาคม 2559            ปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ปริญญาเอก

24-25 กันยายน 2559            สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ปริญญาเอก (มีค่าใช้จ่าย)

15-16 ตุลาคม 2559              สัมมนาเข้มชุดวิชาการวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1

5-6 พฤศจิกายน 2559             สัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร ครั้งที่ 1

7-8 มกราคม 2560                 สัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร ครั้งที่ 2

21-22 มกราคม 2560             สัมมนาเข้มชุดวิชาการวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2

ผู้เข้าชม 523 คน UPDATE วันที่ 6/16/2017 3:20:09 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin