รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร  สนใจ คลิกที่นี่ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร "เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ทฤษฎีและทักษะการสื่อสารเป็นแกนนำในการบูรณาการองค์ความรู้ เช่น การสื่อสารกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ การสื่อสารชุมชน การสื่อสารสุขภาวะ การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อการศึกษา การสื่อสารกับการเกษตร การสื่อสารกับศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ผู้เรียนสามารถคิด สร้างสรรค์ วิเคราะห์ เชื่อมโยงแบบหลายมิติ และจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่นำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาได้จริง โดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมทางด้านนิเทศศาสตร์"

นิเทศ02.png      

  แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร สนใจ คลิกที่นี่

ปกบริหารกิจการ.jpg

แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สาระหลักสูตรโดยสรุป  คลิกที่นี่

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทฤษฎีและการวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น มีทักษะและสามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ แก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้หลายมิติอย่างลึกซึ้ง  สามารถนำองค์ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไปพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกในปฏิบัติงาน สามารถวิจัยและค้นคว้าด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศได้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักสื่อสาร หรือ นักบริหารที่เป็นผู้จัดการการรณรงค์ทางการสื่อสาร หรือ นักการเมือง นักปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ นักสื่อสารทางการเมือง การปกครองท้องถิ่น หรือ นักประชาสัมพันธ์องค์กร สถาบันการเมือง กลุ่มการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ หรือ นักวางแผนการสื่อสารทางการเมือง การปกครองท้องถิ่น หรือ นักบริหารจัดการด้านสื่อสารการเมือง การปกครองท้องถิ่น หรือ นักพัฒนาท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชนบท นักปกครองท้องที่ หรือนักวิชาการด้านการสื่อสาร การเมือง การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท หรือ ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนสายการเมือง หรือนักบริหารองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

ปกนวัตกรรม.jpg

ผู้เข้าชม 4729 คน UPDATE วันที่ 6/20/2018 3:19:52 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin