วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการ

    สอนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐาน  สากลและตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ

2. เพื่อสร้างนวัตกรรมวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์     

    ทั้งในระดับประเทศและสากล

3. เพื่อบริการวิขาการและวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคม อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม

    ฐานความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและสากล

4. เพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองการ

    เป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์และองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

 

 

ผู้เข้าชม 1049 คน UPDATE วันที่ 10/11/2017 4:15:18 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin