โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร 

                         คณะกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

    1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน                           ประธานกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์                    กรรมการ 
    3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก                      กรรมการ 
    4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์                    กรรมการ 
    5. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์                 กรรมการ 
    6. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ                   กรรมการ 
    7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล                กรรมการ 
    8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีร์ รัตนนาคินทร์                      กรรมการ  
    9. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร                                กรรมการ 
   10. ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์          เลขานุการ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์)                   
   11. รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร)                                     
   12. เลขานุการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะผู้บริหารสาขาวิชานิเทศศาสตร์

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์             ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    2. รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร                 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    3. อาจารย์กรรพุม บุญทวี       เลขานุการสาขาวิชานิเทศศาสตร                

 คณะกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาฯและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์                        ประธานกรรมการ 
      2. รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ                            กรรมการ 
      3. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์     กรรมการ
      4. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์     กรรมการ
      5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร                  กรรมการ 
      6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี                            กรรมการ 
      7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต             กรรมการ 
      8. อาจารย์กรรพุม บุญทวี                                               กรรมการ 
     
คณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์                    ประธานกรรมการ 
        2. รองศาสตราจารย์ ดร.
กมลรัฐ อินทรทัศน์                      กรรมการ 
        3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  สุธีธร                            กรรมการ 
        4. รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ                        กรรมการ   
        5. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์                     กรรมการ                    
        6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร              กรรมการ 
        7. รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร                         กรรมการและเลขานุการ
8. รองศาสตราจารย์อภิชญา อยู่ในธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        9. นางสาววรรณภา นิ่มอ่อน                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนนิเทศศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

         1. รองศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล                     ประธานกรรมการ
 2. รองศาสตราจารย์สุมน อยู่สิน      กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์                        กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์พรสิทธิ์  พัฒธนานุรักษ์                        กรรมการ  
   5. รองศาสตราจารย์อภิชญา  อยู่ในธรรม                           กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา   กรรมการ
         7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์  สุขโสต                       กรรมการ
        
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  วรพันธุ์พงศ์                       กรรมการ 
         9. อาจารย์กรรพุม  บุญทวี                                            กรรมการและเลขานุการ                
         10. นางสาวณภัทร  แก้วสะพาน                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

         1. รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ                    ประธานกรรมการ 
         2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  สุธีธร                         กรรมการ 
         3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ                กรรมการ
         4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน               กรรมการ
         5. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์                กรรมการ 
         6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์                 กรรมการ 
         7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร          กรรมการและเลขานุการ 
         8. นางสาววรรณภา  นิ่มอ่อน                                   ผู้ช่วยเลขานุการ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์                           ประธานกรรมการ
          2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ                           กรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. หญิง ดร. ศิริวรรณ อนันต์โท           กรรมการ 
          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา  วงรุจิระ                            กรรมการ                       
          5. รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร                               กรรมการและเลขานุการ
          6. นายสัญญา องคะลอย                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


                    
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

         1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒนฺ์ เอี่ยมนิรันดร์                   ประธานกรรมการ 
         2. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์                       กรรมการ  
         3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว                          กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท         กรรมการ
         5. รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร                           กรรมการ  
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี                          กรรมการ 
         5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ                        กรรมการ 
         8. นายพิจิตร กิจเจตนี                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

ผู้เข้าชม 1742 คน UPDATE วันที่ 3/24/2016 1:59:48 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin