1. แผนการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

  จำนวน 7 ชุดวิชา

ชุดวิชา

กำหนดการฝึกปฏิบัติฯ

หัวหน้าวิทยากร

1.16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

1-4 มิถุนายน  2560

รศ.ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์

2.16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

8-11  มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.มนวิภา  วงรุจิระ

3.16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

25-28 พฤษภาคม 2560

รศ.ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ

4.16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

อ.กรรพุม  บุญทวี

5.16458 การสร้างสรรค์และผลิตงาน

ประชาสัมพันธ์

ครั้งที่ 1 : 18-21 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 2 : 22-25 มิถุนายน  2560

ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี

6.16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

15-18 มิถุนายน  2560

รศ.อภิชญา  อยู่ในธรรม

7.16463 การวางแผน การออกแบบและผลิตสื่อชุมชน

29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

ผศ.ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร

 

 

 2. กำหนดการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

    ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม  2560
ผู้เข้าชม 2402 คน UPDATE วันที่ 4/25/2017 1:37:43 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin