แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการประชุมนานาชาติ "1st Corporate and Marketing Communicationin Asia Conference
    โดยรศ.ดร.บุษบา สุธีธร และ ผศ.อภิชญา อยู่ในธรรม 
ในวันประชุมคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9/25556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง 233 อาคารสัมมนา 2

    รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ทีนี่
    http://www.stou.ac.th/SchoolsWeb/commarts/UploadedFile/bussaba.pdf

2.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
    โดย รศ.จันทนา ทองประยูรนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมทางวิชาการ หัวข้อ 180 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมคือ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IT จากสหรัฐ 2) นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ 3) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐในด้าน IT โดยได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้าน Hard ware  และ Soft ware เครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต โดยประเด็นที่ขอเลือกมาคือเครือข่ายสังคมและแนวโน้ม IT

     รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ทีนี่
     http://www.stou.ac.th/SchoolsWeb/commarts/UploadedFile/chantana.pdf

 3.การถอดบทเรียน เรื่อง การนำแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง e-Learning ไปสู่การปฏิบัติ

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 2605 อาคารวิชาการ 2 ส่วนต่อเติมชั้น 6 (โดย คณะกรรมการจัดการความรู้สาขาวิชานิเทศศาสตร์)    
   
    
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ทีนี่
    
http://www.stou.ac.th/schoolsweb/commarts/UploadedFile/e-learning14032557_00000.pdf

4. การถอดบทเรียน การเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 

    บรรยายโดย Chis Hinkle และ รศ.ดร.โสฬศา สาตพร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารบริหารส่วนต่อเติมชั้น 6 (โดย คณะกรรมการจัดการความรู้สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 
     
    
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ทีนี่                         
    
http://www.stou.ac.th/schoolsweb/commarts/UploadedFile/7.2-3(10).pdf
    http://www.stou.ac.th/schoolsweb/commarts/UploadedFile/meeting%201.pdf       

    


 

 

 

ผู้เข้าชม 716 คน UPDATE วันที่ 3/14/2014 7:29:40 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin