กิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปี 2559

กิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์   คลิก  >>    http://tempuri.org/tempuri.html


โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (ICSH 2016: 18th International Conference on Social Science and Humanities  คลิก >> http://tempuri.org/tempuri.html


ประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Annual Southeast Asian Studies Symposium   คลิก  >>  http://tempuri.org/tempuri.html


ร่วมประชุม OU5 Meeting Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Indonesia    คลิก  >>  http://tempuri.org/tempuri.html


ผลการดำเนินงานวิจัยระหว่าง OU5 (OU5 Meeting)  คลิก  >>      http://tempuri.org/tempuri.html

 

แนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาวิชานิเทศศาสตร์     คลิก  >>  http://tempuri.org/tempuri.html

  

แนวทางการเขียนข้อเสนอแนะงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงสังคมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์   คลิก >>   http://tempuri.org/tempuri.html

ผู้เข้าชม 349 คน UPDATE วันที่ 7/12/2017 2:54:38 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin