ขอเชิญร่วมสัมมนา "สื่อใหม่" "ปัญหาของเทคโนโลยีหรือปัญหาของเยาวชน"

S__9502792.jpg
ผู้เข้าชม 110 คน UPDATE วันที่ 12/1/2017 3:08:56 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin