คณาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 su.png


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี ภาพเดี่ยว1.jpg

รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร ok_MG_0197-2inch.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์

 002-2นิ้ว.jpg

อาจารย์กรรพุม  บุญทวี

 _MG_0160.JPG

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์  

 

 

 20150701_144123 (3).jpg

อาจารย์ชนาภา หนูนาค

 

 nattawat.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน

 


 ok_MG_0215-2inch.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์  สุขโสต

 

 

titpat2.png

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ 

 

 

 

 

   IMG_0147_exposure-2.jpg

รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ

 

 

   1395823307146.jpg

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  สุธีธร

 

 

  ok_MG_0190.JPG

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ

 

 

 

 001-2นิ้ว.jpg

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันต์โท 

 _MG_0074.JPG

 

รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์   

 

 

 7_MG_0057.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร

  อ.มน.png

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา  วงรุจิระ

 _MG_0046.JPG

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 


 

 ok_MG_0181.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  วรพันธุ์พงศ์

 003-2นิ้ว.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์

 IMG_0064_exposure-2นิ้ว.jpg

รองศาสตราจารย์สุมน   อยู่สิน 

    DWHJ-073.jpg

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี   ชินนาลอง 

 1395733519628.jpg

 

 

องศาสตราจารย์อภิชญา  อยู่ในธรรม

 

 

 6-1.jpg

รองศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล  

 

 1395823305095.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา


  unaloam.jpg อาจารย์ ดร.อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล
ผู้เข้าชม 6585 คน UPDATE วันที่ 12/1/2017 3:15:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin